གྲྭ་བ་ཞིག་གིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གནང་།

དཀར་མཛེས་རྫོང་ཁོངས་ནས་ཡིན་པའི་དགེ་འདུན་པ་བསྟན་དགའ་ལགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གནང་འདུག

ཟླ་འདིའི་ཚེས་ ༢༦ ཉིན་དཀར་མཛེས་རྫོང་ཐོག་ཏུ། མཚན་ལ་བསྟན་དགའ་ཞུ་བའི་དགེ་འདུན་པ་ཞིག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་བཙན་གནོན་ལ་ངོ་རྒོལ་གྱིས་རང་ལས་མེ་བསྲེགས་གནང་སྟེ་སྐུ་གྲོངས་ཡོད་འདུག

བཙན་བྱོལ་ནང་ཡོད་པའི་མིང་བརྗོད་འདོད་མེད་པའི་བསྟན་དགའ་ལགས་ཀྱི་ཕ་ཡུལ་གཅིག་པ་ཞིག་གིས་འདི་གའི་གསར་འགོད་པར། བསྟན་དགའ་ལགས་ཀྱིས་སྐུ་ལས་མེ་བསྲེགས་གནང་སྟེ་རང་དབང་དགོས་ཞེས་སྐད་འབོད་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཅུང་ཙམ་ལས་མ་འགོར་བར་ཉེན་རྟོག་པ་དང་དམག་མི་བསླེབས་ཏེ། ཁོང་གི་སྐུ་ཕུང་བཙན་འཁྱེར་བྱས་ཡོད་པ་མ་ཟད། ས་གནས་སུ་དམག་མི་མང་པོ་འགྲེམས་འཇོག་གིས་ལྟ་ཞིབ་དང་དམ་དྲག་མགོ་བཙུགས་ཡོད་འདུག

ད་ལྟའི་ཆར་མདའ་མདོ་གྲོང་ཚོའི་ནང་ཡོད་པའི་ཁོང་གི་ཁྱིམ་མི་བཅས་དམག་གི་ལྟ་སྲུང་འོག་བཞག་སྟེ་ས་གནས་ཡོངས་སུ་དམ་དྲག་ཆེ་བའི་རྐྱེན་གྱིས། ཁོང་གི་སྐུ་ཕུང་ཁྱིམ་མིར་རྩིས་སྤྲད་ཡོད་མེད་དང་ཁོང་གི་ཁྱིམ་མིའི་གནས་སྟངས་སོགས་ཤེས་རྟོགས་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་རེད།

བསྟན་དགའ་ལགས་དགུང་ལོ་ ༦༣ ཡིན་ཞིང་། ཕ་ཡུལ་དཀར་མཛེས་རྫོང་མདའ་མདོ་གྲོང་ཚོ་ནས་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་ཆུང་བའི་དུས་ནས་ཕ་མ་གཉིས་འདས་གྲོངས་སུ་བྱིན་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་ལ་མིང་སྲིང་བཞི་ཡོད་པའི་ནང་ནས་སྤུན་མཆེད་གཅིག་ཨ་རིར་ཡོད་པ་དང་། གཉིས་ལྷ་སར་ཡོད་འདུག

ཁོང་ནམ་རྒྱུན་མདའ་མདོ་གྲོང་ཚོའི་ནང་ཞབས་བརྟན་སོགས་སུ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། དེ་སྔོན་ཁོང་གིས་དཀར་མཛེས་དགོན་གྱི་ནང་ལོ་མང་སློབ་གཉེར་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་ལ་དགེ་ཕྲུག་ཀྱང་མང་པོ་ཡོད་འདུག ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ལོར་ཁོང་ཨ་མཱར་ཝཱ་དྷིའི་(AMVAR WATH)དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ལ་ཡོང་ཡོད་འདུག

རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་གསར་འགོད་པ་དོན་འགྲུབ་བཀྲ་ཤིས།

བསྐྱར་བཅོས།: ༢༠༡༧/༡༡/༢༩

Leave a Reply

2 thoughts on “གྲྭ་བ་ཞིག་གིས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གནང་།

  1. དམ་པ་ཁྱེད་ལ་གུས་འདུད་དང་ཡི་རང་ཡོད། འོན་ཀྱང་འུ་ཅག་གི་སྲིད་ཀྱི་གིས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཐུགས་རེ་བཞིན་སྒྲུབ་ཀྱིན་མེད་པར་མ་ཟད་མི་མང་བློ་འཚབ་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་སྒྲུབ་ནས་ན་ཚ་རྙིང་བ་མང་པོ་སྐྱར་ལང་བྱས་ནས། ངོ་མ་ཁྱེད་ཐུགས་ཕམ་དགོས་པ་ཞིག་བཟོས་སོང་དགོངས་དག་ཞུ། རྒྱལ་གཅེས་དཔའ་བོ་དཔའ་མོ་རྣམ་པ་དགོངས་དག་ཁྱེད་ཅག་གིས་ཐུགས་རེ་བཞིན་ཡོང་ས་མ་རེད། དགོངས་དག་ཞུ།་དགོངས་དག་ཞུ།