ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་གཞན་འདེམས་སྒྲུག་གི་བརྒྱུད་རིམ་ནས་སྲིད་སྐྱོང་བཤོལ་དགོས་སམ།

ཐུབ་དབྱིག

ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་གཞན་ངག་དབང་ཆོས་གྲགས་ལགས་བགྲེས་ཡོལ་སྔ་བསྣུར་ཞུས་རྗེས་ཁོང་གི་ཚབ་གསར་པ་འདེམས་སྒྲུག་གི་ལས་གཞི་འགོ་འཛུགས་གནང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། བརྒྱུད་རིམ་དེ་ནི་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེངྒེ་ལགས་དང་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཁན་པོ་བསོད་ནམས་བསྟན་འཕེལ་ལགས།   ཚོགས་གཞོན་ཨ་ཅརྱ་ཡེ་ཤེས་ཕུན་ཚོགས་ལགས། སྤྱི་ཁྱབ་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་བཀའ་བརྒྱུད་དོན་གྲུབ་ལགས་བཅས་བཞིས་འོས་མི་འདེམས་སྒྲུག་གི་ཚོགས་ཆུང་ཟུར་འཛུགས་གནང་རྗེས་ལས་དོན་འགོ་འཛུགས་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ཚོགས་ཆུང་དེ་ནས་མིང་འདོན་བྱས་པའི་ཚོགས་མི་ཚོས་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གྱི་འོས་མི་གཉིས་ལས་མི་ཉུང་བ་མིང་འདོན་གནང་དགོས་ཀྱི་་ཡོད།

 ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཞུ་གཏུག་གྱོད་འཛུགས་བྱས་པའི་ཁ་མཆུ་ཨང་ཉི་ཤུ་པའི་གྱོད་ཡ་དཔལ་ལྡན་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེངྒེ་ལགས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་པའི་བཀའ་ཤག་ཡིན་པ་དང་། གསར་དུ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་བའི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་གསར་པ་དེས་ཁ་མཆུ་དེ་ཐག་གཅོད་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཆེན་པོ་བྱེད་རྒྱུ་ངེས་པ་རེད། དེར་བརྟེན་ད་ཆ་དྲི་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་ང་ཚོའི་མདུན་ཡོད་པ་དེ་ནི་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཁང་ལ་སྤྱི་དམངས་གཏུག་བཤེར་རྩ་འཛིན་གཞིར་བཟུང་གྱོད་འཛུགས་བྱས་པའི་གྱོད་ཡ་གཅིག་ཁ་མཆུ་དེ་ཁྲིམས་ཐག་གཅོད་མཁན་གྱི་མི་འགྲོ་འོས་འདེམས་གྱི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་ཉམས་ཞུགས་གནང་ན་ཁྲིམས་ལུགས་ལ་འགོག་རྐྱེན་དང་དྲང་བདེན་ལ་གནོད་གཞིར་འགྱུར་གྱི་མ་རེད་དམ་ཞེས་པའི་དྲི་བ་དེ་རེད།

མང་གཙོའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་དྲང་བདེན་གྱི་ཞིབ་འཇུག་དང་ཁྲིམས་ཁང་ནང་ཁྲིམས་གཏུགས་སོགས་ལས་དོན་གང་ཞིག་ལ་ཐད་ཀར་རམ། བརྒྱུད་དེ་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཞིག་ཡོད་ན་སྐྱེ་བོ་དེ་བརྒྱུད་རིམ་དེ་ནས་ཕྱིར་བཤོལ་བྱས་ཏེ། བརྒྱུད་རིམ་དེའི་ནང་དངོས་ཤུགས་ཀྱི་ཐེ་གཏོགས་མེད་པར་བཞུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད། དཔེར་ན་དེང་སྐབས་ཨ་རིའི་ནང་སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ལོའི་སྲིད་འཛིན་འོས་བསྡུའི་ནང་ཨུ་རུ་སུས་ཐེ་གཏོགས་བྱས་ཡོད་མེད་ཞིབ་འཇུག་གི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་ཨ་རིའི་སྤྱི་ཁྱབ་ཁྲིམས་འཛིན་པ་ཇེཕ་ སེ་ཤན་ལས་དོན་དེ་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཐག་གཅོད་ཡོངས་ནས་ཕྱིར་བཤོལ་བྱས་ཏེ། དབུས་ཁྲིམས་འཛིན་ལྷན་ཁང་གིས་ཞིབ་དཔྱོད་དེ་དང་འབྲེལ་ཡོད་ལས་དོན་ནང་དངོས་ཤུགས་ཀྱི་ཆ་ཤས་གཏན་ནས་ལེན་གྱི་མེད། དེ་ནི་ཇེཕ་ སེ་ཤན་ཞིབ་དཔྱོད་བྱེད་ཀྱི་ལས་དོན་དེའི་ནང་དངོས་ཤུགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་མི་སྣ་གཅིག་ཡིན་པར་བརྟེན་དྲང་བདེན་གྱི་ཞིབ་དཔྱོད་གཅིག་ཡོང་ཐབས་ལ་ཞིབ་དཔྱོད་དེ་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཁྲིམས་འཛིན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་དོན་ཡོངས་ནས་ཁོང་གིས་ཕྱིར་བཤོལ་གནང་ཡོད།

སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེངྒེ་ལགས་ཀྱིས་ཁ་མཆུ་ཨང་ཉི་ཤུ་པ་དེ་དྲང་བདེན་གྱི་ཐག་གཅོད་ཡོང་ཐབས་དགོངས་པ་བཞེས་ཏེ་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་གཞན་གྱི་འོས་མི་འདེམས་སྒྲུག་གི་བརྒྱུད་རིམ་ནས་ཕྱིར་བཤོལ་གནང་དགོས་པ་ཡིན། གལ་སྲིད་བརྒྱུད་རིམ་དེ་ནས་ཕྱི་བཤོལ་མ་གནང་བར་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་གསར་པའི་འོས་མིའི་ཁོངས་ཁོང་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་མཁན་མི་སྣ་གཅིག་གམ། ཡང་ན་རྒྱབ་སྐྱོར་གནང་མཁན་མི་སྣ་གཅིག་འོས་གཞིའི་ཁོངས་མིང་འདོན་བྱས་ཚེ། ཁ་མཆུ་ཨང་ཉི་ཤུ་པར་ཉན་ཞིབ་འགོ་འཛུགས་མ་གནང་གོང་ནས་རྙོག་གླེང་འགོ་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ་དང་། དེས་ད་ལྟ་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་འདི་དུམ་བུར་འཐོར་ནས་ཆིག་བསྒྲིལ་གྱི་གནས་སྟངས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ལོ་རྒྱུས་ནང་ཚད་དམའ་ཤོས་ལ་སླེབས་ཡོད་པ་དེ་ད་དུང་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་ཉེན་ཡོད། དེས་ན་བཀའ་ཤག་གི་དགོངས་པ་བཞིན་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་ཆིག་བསྒྲིལ་གྱི་ནུས་པ་གོང་མཐོར་གཏོང་རྒྱུ་དང་། ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་ཁ་མཆུ་ཨང་ཉི་ཤུ་པ་དེ་དྲང་བདེན་གྱི་ཐག་གཅོད་བྱུང་བར་མང་མོས་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་ཡོང་རྒྱུར་དགོངས་པ་བཞེས་ཀྱི་ཡོད་ཚེ། ཁྲིམས་ཞིབ་གཞན་གྱི་འོས་མི་འདེམས་སྒྲུག་གི་བརྒྱུད་རིམ་ནས་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེངྒེ་ལགས་ཕྱིར་བཤོལ་གནང་དགོས་པ་དང་། དེ་ལྟར་གནང་བ་ཡིན་ན་ཁ་མཆུ་ཨང་ཉི་ཤུ་པར་ཁྲིམས་ཐག་ཇི་འདྲ་ཞིག་བྱུང་བ་དེར་ཡིད་ཆེས་དང་། ཁོང་སྐུ་སྒེར་གྱི་གཟི་བརྗིད་དང་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་མང་གཙོའི་གཟི་བརྫིད་ཀྱང་ཡིན་པས་ཐག་གཅོད་མ་འཛོལ་བ་གནང་གལ་ཆེ་བ་རེད། དེ་མཚུངས་སྤྱི་ཁྱབ་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་ཁ་མཆུ་ངོས་བཞེས་གནང་ཟིན་པར་བརྟེན་བཀའ་ཤག་གིས་ཁ་མཆུ་དེ་དག་འབྲེལ་ནས་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་དགོངས་ཚུལ་གྱི་ཡིག་ཆུང་གནང་བ་སོགས་གཏན་ནས་གནང་རྒྱུ་མེད། དེ་ལྟར་གནང་ཚེ་ཁྲིམས་ལུགས་ལ་འགོག་རྐྱེན་བཟོས་པ་ཆགས་རྒྱུ་རེད། མང་གཙོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནང་འཛིན་སྐྱོང་གི་མི་སྣས་ཁྲིམས་ཁང་དང་གྱོད་ཞིབ་ལ་ཐེ་བྱུས་བྱས་པ་དེ་ཁྲིམས་ཀྱིས་བསྐྱངས་པའི་ལམ་ལུགས་ལ་འགོག་རྐྱེན་ཆེ་ཤོས་ལ་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། བདེན་རྫུན་ཇི་ལྟར་ཡང་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཟུར་པ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ལས་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་ཐག་གཅོད་དེ་༧གོང་ས་མཆོག་གི་དགོངས་པ་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་ཚུལ་བཀོད་དེ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་ཞུ་གཏུགས་བྱས་པའི་ཁ་མཆུ་དེ་ངོས་ལེན་གནང་རྒྱུ་མེད་སྐོར་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཡིག་ཆུང་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གོ་རྒྱུ་འདུག གལ་སྲིད་གནས་ཚུལ་དེ་བདེན་པ་ཡིན་ཚེ་བཀའ་ཤག་གིས་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་ཐབས་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་པས་དེ་ནི་དྲང་བདེན་གྱི་ཁྲིམས་གཏུག་ཡོང་རྒྱུར་ཚབས་ཆེའི་འགོག་རྐྱེན་བཟོ་ཐབས་བྱས་པ་མ་ཟད། གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ཉིན་སྲིད་སྐྱོང་བློ་བཟང་སེངྒེ་ལགས་ཀྱིས་སྐད་གསང་ཐོན་པོས་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ལ་ཁྲིམས་གཏུགས་བྱས་ན་འགྲིག་གི་རེད་ཅེས་གསུངས་པ་དང་། དེ་རྗེས་སྤྱི་འཐུས་གྲོས་ཚོགས་སུ་སྲིད་སྐྱོང་དང་བཀའ་བློན་རྣམ་པས་ཀྱང་ཁྲིམས་གཏུག་བྱེད་དགོས་གསུངས་པ་བཅས་ནི་མང་ཚོགས་ལ་སྡིག་བསྐུལ་བྱས་པ་ཙམ་ཞིག་ཆགས་རྒྱུ་རེད།

བསྐྱར་བཅོས།: ༢༠༡༨/༠༩/༠༦

Leave a Reply

16 thoughts on “ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་ཁྲིམས་ཞིབ་པ་གཞན་འདེམས་སྒྲུག་གི་བརྒྱུད་རིམ་ནས་སྲིད་སྐྱོང་བཤོལ་དགོས་སམ།

  1. བསྟན་པ་ལེགས་ཚགས

    ༄༄། དུས་བབ་ཚང་གི་གོང་བཀོད་གནས་ཚུལ་ལ་རང་རེ་བོད་མིའི་ནང་བོད་མིའི་སྒྲིགས་འཚུགས་འདི་སྲ་བརྟན་དང་ མང་གཙོའི་གོང་བུ་འང་སྲ་བརྟན་ཡོང་བར་སྤྱི་སྨན་བསམ་ཚུལ་འབུལ་རྒྱུ་སྐབས་བབ་ཀྱིས་ལས་འགན་ཤིག་ཡིན་རུང་དེངས་རང་རེའི་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་གོང་བུའི་ནུས་པ་ཁ་ཐོར་དུ་གྱུར་བའི་རྐྱེན་གྱིས་མང་གཙོའི་མཁེ་དབང་ལོངས་སུ་བཅད་དེ་བསམ་ཚུལ་འདོན་པ་འམ་ཡིག་ཐོག་དུ་བཀོད་ཚེ་དེའི་ཐོག་ཆོལ་ཁ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཐེན་འཁེར་རམ་ ཡང་ན་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གམ་ཚོགས་ཟུར་སྐུ་ངོ་སྤེ་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་གི་ཕྱོགས་རྟོགས་སམ་ དེ་མིན་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གནོད་ཤུགས་ཡོད་པ་འམ་དངུལ་ལེན་གྱིས་ཡོད་པ་སོགས་རྐྱོན་རྣ་ཚོགས་ཞིག་བརྗོད་འབྲེལ་བྱས་སྟེ་མང་གཙོའི་ཐོབ་ཐང་དང་ དམའ་བརྗོད་རང་དབང་ཐོག་འབུར་འཇོམ་གཏོང་བཞིན་པ་འདིས་བོད་མིའི་ནང་བློ་བཟུ་བོར་གནས་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསམ་ཚུལ་བཤོད་རྒྱུར་རང་བཞིན་གྱིས་སྐུ་ངལ་ཞིག་མིན་ནམ་བསམ་པར་ཐུགས་འཁུར་བཞེས་དགོས་པ་འདུག་ རྩ་བའི་རང་རེའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ལམ་སྟོན་ཟབས་མོ་དང་ བོད་མིའི་ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད་དང་ནང་པ་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ལས་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་ཞག་ཡོད་པར་རྟེན་ལས་ཀྱི་རྣེ་མོར་བརྟོག་པ་རྣམས་ནས་དངོ་ཤུག་བརྒྱུད་གསུམ་ཐོག་གཞུང་མང་གི་བདེ་རྩ་དང་ལྷག་པར་༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་དགོང་གཞི་སྒྲུབ་ཐུབ་ཐབ་བཅས་ལ་དམིག་ཏེ་ངེས་པར་དུ་ལས་དོན་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གང་གི་ཐོག་དྲང་བདེན་དང་ ཕྱི་གསལ་ནང་གསལ་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ན་ང་ཚོའི་ད་ལྟའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དཀའ་ངལ་འདི་གསལ་ཐུབ་པའི་ཆ་རྐྱེ་མེད་དུ་མེ་རུང་བ་དེ་ཡིན་པ་འདོན་མི་ཟ་བཅས་བསྟན་པ་ལེགས་ཚོགས་ཀྱིས་ཁེ་ཎ་ཌ་ནས་།།་

  2. དྲང་བདེན་དང་གཅིག་སྒྲིལ་དགོས་ན། བསམ་ཤེས་བྱེད་འོས་པ་དང་། དུས་ལ་འབབ་པའི་རྩོམ་ཞིག་རེད་འདུག
    ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

  3. དོན་འགྲུབ།

    རྩོམ་ཡིག་ཡག་དེ་ལ་རྒྱུ་མཚན་འདུག ཁྲིམས་ཞིབ་པ་བགྲེས་ཡོལ་སྔ་སྣུར་བྱེད་དགོས་དོན་གང་ཡིན་ནམ། ཁྱི་སེང་ཁྱེད་སྒེར་ནད་ཀྱིས་མི་བཟོད་ན་སྤེན་ཚེ་དང་ཁྱེད་གཉིས་རྒྱ་གར་ཁྲིམས་ཁང་ལ་ཕེབས་ན་འགྲིག་གི་རེད། ཁྱི་སེང་ཁྱོད་ཀྱིས་སྒེར་ནད་ཀྱི་ཆེད་དུ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་ལོག་སྤྱོད་བྱེད་ན་ཆོག་གི་མ་རེད།