སྔཊ་དགོན་གྱི་འདུ་ཁང་ཞིག་ལ་མེ་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་བྱུང་།

རེབ་གོང་ཞོ་འོང་ལ་ཁའི་མཁར་ནང་སྔགས་མང་དགོན་གྱི་འདུ་ཁང་ལ་མེ་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་བྱུང་བ་དང་སྐུ་རྟེན་རྣམས་སྐྱོབ་ཆེད་བོད་མི་ཞིག་མེ་ནང་དུ་མཆོངས་ཏེ་རྐྱེན་འདས་སུ་ཕྱིན་ཡོད་འདུག
དེ་རིང་ཞོགས་པར་བོད་རེབ་གོང་ཞོ་འོང་ལ་ཁའི་མཁར་ནང་སྔགས་མང་དགོན་གྱི་འདུ་ཁང་ཆེན་མོར་མེ་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། ས་གནས་སེར་སྐྱ་མི་མང་གིས་མེ་གསོད་ཐབས་བྱས་ཡོད་ཀྱང་། མེ་ཤུགས་ཆེ་དྲགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་གསོད་མ་ཐུབ་པར་སྐུ་རྟེན་གཙོས་འདུ་ཁང་ཧྲིལ་པོར་ཚིག་སྐྱོན་བྱུང་ཡོད་འདུག སྐུ་རྟེན་རྙིང་པ་རྣམས་སྐྱོབ་པའི་ཆེད་དུ་མེ་ལྕེ་འཕྱུར་བའི་ནང་བོད་རིགས་ཕོ་གསར་ཞིག་མཆོངས་ཏེ་རྐྱེན་འདས་སུ་ཕྱིན་ཡོད་འདུག

འདི་གའི་གསར་འགོད་པས་ཕ་ཡུལ་རེབ་གོང་ནས་ཡིན་པའི་དྷ་རམ་ས་ལའི་བོད་མི་ཞིག་ལ་ད་ལྟ་གནས་སྟངས་ག་འདྲ་ཆགས་ཡོད་སོགས་འདྲི་སྐབས། སྔགས་དགོན་དེ་ལོ་ ༣ གྱི་གོང་དུ་གསར་དུ་བཞེངས་ཤིང་། དེ་རིང་ཞོགས་པར་མེ་སྐྱོན་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། གནས་སྟངས་གསལ་པོ་ཤེས་མ་སོང་ཡང་ཕལ་ཆེར་འབར་ཚར་ཡོད་པ་འདྲ། ཕོ་གསར་ཞིག་གིས་རྟེན་རྙིང་ལེན་ཆེད་མེ་ལྕེའི་ནང་རྒྱུག་པས་སྲོག་ཤོར་འདུག ཅེས་བརྗོད་བྱུང་།

ཡང་འདི་གར་མཁོ་སྤྲོད་བྱས་པའི་བརྙན་ཐུང་གཅིག་གི་ནང་། ལྷ་ཁང་དམར་པོ་ཞིག་གི་རྒྱ་ཕིབས་ཡང་སྟེང་དུ་མེ་ལྕེ་ལྷབ་ལྷུབ་དུ་འབར་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། མཐའ་འཁོར་དུ་གྲྭ་པ་དང་རྒན་རྒོན་རེ་མ་གཏོགས་མེ་གསོད་རུ་ཁག་ལྟ་བུ་མཐོང་རྒྱུ་མི་འདུག

གསར་འགོད་པ། སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག

བསྐྱར་བཅོས།: ༢༠༡༨/༡༡/༢༡

Leave a Reply

One thought on “སྔཊ་དགོན་གྱི་འདུ་ཁང་ཞིག་ལ་མེ་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་བྱུང་།

  1. རྒྱ་རོ་གུང་ཁྲན་འདི་མེ་མེད་དུས་་མེ་གསོད་ཡོ་བྱད་འཁྱེར་ནས། ཚོགས་སྡེ་གང་སར་བྲེལ་བ་ཚུབ་ཚུབ་རེད། དོན་དངོས་སུ་ལག་ལེན་ངོ་མར་རི་བོང་གི་ར་རང་རེད།