བཀའ་བློན་འོས་འདེམས་ཀྱི་གནད་དོན་གཙང་མ་མ་ཆགས་བར་དུ་ངོས་བཞེས་གནང་ཐབས་མེད།

བསྐྱར་བཅོས།: ༢༠༡༩/༠༤/༠༤

Leave a Reply

7 thoughts on “བཀའ་བློན་འོས་འདེམས་ཀྱི་གནད་དོན་གཙང་མ་མ་ཆགས་བར་དུ་ངོས་བཞེས་གནང་ཐབས་མེད།

  1. གཞུང་པ་ཚེ་དབང་བསོད་ནམའ་

    སྤྱི་འཐུས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་བརྒྱ་ཆ་རྩི་སྟངས་དང་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གི་བརྒྱ་ཆ་རྩི་
    སྟངས་ལ་ཁྱད་པར་འདུག་CA འཐོན་པ་ཚོར་སྐད་ཆ་འདྲིས་ནས་ཐག་གཅོད་གནང་རོགས།

  2. ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་གིས་ཞབས་འདྲེན་ཞུས་འདུག ཁྲིམས་དཔོན་ཚོ་རྒས་ནས་རིག་པ་འཆོར། ཁྲིམས་དྲུང་དེ་རག་གིས་བཟི་བསྡད་པའི་བཟོ་འདྲ་ཞིག་འདུག དངོས་གནས་དེ་ཚོ་ཆོ་མི་འདུག