རྒྱ་ནག་གི་སྤྱི་ཚོགས་ཡིད་རྟོན་མ་ལག་ཟེར་བ་དེར་ཡིད་གཟབ་བྱོས།

རྒྱ་ནག་ནང་ཡོད་པའི་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོང་ལས་ཚོགས་པས་རྒྱ་ནག་གི་ཡིད་རྟོན་མ་ལག་ཟེར་བ་དེས་ཡུ་རོབ་ཀྱི་བཟོ་ཚོང་ཁང་དག་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་པ་དང་ཕྱོགས་རིས་བྱེད་པའི་ནུས་པ་ཡོད་པས་གྲ་སྒྲིག་དགོས་སྐོར་བརྗོད་འདུགདེ་རིང་རྒྱ་ནག་ནང་ཡོད་པའི་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོང་བའི་ལྷན་ཚོགས་ (European Union Chamber of Commerce in China) ཀྱིས་སྙན་ཐོ་ཞིག་བཏོན་ཏེ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོར་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་ལག་བསྟར་བྱ་འཆར་ཡོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡིད་རྟོན་མ་ལག་ཟེར་བའི་ལས་གཞི་དེར། ཡུ་རོབ་ཀྱི་བཟོ་ཚོང་ཁང་དག་གཉིད་ལས་སད་དེ་ཡིད་གཟབ་དགོས་པ་དང་། མ་ལག་དེས་ཕྱིའི་བཟོ་ཚོང་ཁང་དག་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ལངས་ཕྱོགས་དང་འགལ་ཚེ། ཁ་གཏད་གཅོག་པར་བེད་སྤྱོད་གཏོང་སྲིད་པས་ཡུ་རོབ་ཀྱི་བཟོ་ཚོང་ཁང་ཚོས་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་དགོས་པའི་ཉེན་བརྡ་བཏང་འདུག

རྒྱ་ནག་ནང་གི་ཡུ་རོབ་མཉམ་འབྲེལ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོང་བའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་ཇི་ཡོག་ཝིཌ་ཀེ་ (Joerg Wuttke) ལགས་ཀྱིས།  རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕྱིའི་བཟོ་ཚོང་ཁང་དག་གི་བྱ་བྱེད་ཐམས་ཅད་མ་ལག་གཅིག་གི་ནང་བླུགས་ཏེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོར་ལག་བསྟར་བྱ་འཆར་ཡོད་པ་དང་། ཡུ་རོབ་ཀྱི་བཟོ་ཚོང་ཁང་དག་རྒྱ་ནག་གི་ཉེས་ཆད་དང་ལེན་བྱེད་པར་གྲ་སྒྲིག་མིན་པས། མ་ལག་དེ་ནི་ཕྱིའི་བཟོ་ལས་ཁང་དག་ལ་རང་ཉིད་འཆི་གསོན་གྱི་གོ་བརྡ་ཞིག་ཡིན་ལ། ཡུ་རོབ་གྱི་བཟོ་ཚོང་སྡེ་ཁག་རྣམས་མ་ལག་དེའི་ཐད་གྲ་སྒྲིག་མེད་པ་ནི་བློ་འཚབ་སྐྱེས་དགོས་པ་ཞིག་ཡིན་སྐོར་བརྗོད་འདུག

སྙན་ཐོ་དེའི་ནང་བཀོད་པ་ལྟར་ན། མ་ལག་དེས་བཟོ་ཚོང་ཁང་དག་གི་བྱ་བྱེད་ལ་གནད་དོན་འདྲ་མིན་གྱི་ཐོག་ནས་རང་འགུལ་གྱིས་སྐར་གྲངས་སྤྲོད་པ་དང་། སྐར་གྲངས་ཡག་པོ་ཐོབ་ཚེ་བཟོ་ཚོང་ཁང་ལ་རྔན་པ་སྤྲོད་པ་དང་། སྐར་གྲངས་ཉུང་ངུ་ལས་ལེན་མ་ཐུབ་ཚེ་ཉེས་ཆད་གཅོད་ཀྱི་ཡོད་སྐོར་དང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མ་ལག་དེ་བེད་སྤྱད་ནས་ཕྱིའི་བཟོ་ཚོང་ཁང་རེ་འགར་ཆེད་དུ་ཁ་གཏད་མི་གཅོག་པའི་ངེས་པ་མེད་པ་དང་། རང་འགུལ་གྱི་མ་ལག་དེའི་དམིགས་ཡུལ་ནང་བཟོ་ལས་ཁང་དག་ལ་ཕྱོགས་རིས་མེད་སྐོར་བཀོད་ཡོད་ནའང་། མ་ལག་དེ་བེད་སྤྱོད་ཀྱིས་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བཟོ་ཚོང་ཁང་དག་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་པ་དང་ཕྱོགས་རིས་བྱེད་པའི་ནུས་པ་ཡོད་སྐོར་བརྗོད་འདུགཡང་སྙན་ཐོ་དེའི་ནང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཡིག་ཆའི་ནང་མ་ལག་དེ་ཡོངས་སུ་ལག་བསྟར་བྱས་ཚེ་རྒྱ་ནག་ནང་གི་བཟོ་ཚོང་ཁང་དག་ལ་ཁྲལ་དང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ། ཐོན་རྫས་ཀྱི་སྤུས་ཀ་དང་དྲ་བའི་བདེ་འཇགས། ལས་གནས་ཀྱི་བདེ་འཇགས་སོགས་དོན་ཚན་ ༣༠ ཐོག་སྐར་གྲངས་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། བཟོ་ཚོང་ཁང་དག་ལ་ཆ་རྐྱེན་ ༣༠༠ ཙམ་ཡོད་འདུག་ལ། མ་ལག་དེའི་ནང་མཚམས་རེར་བཟོ་ལས་ཁང་གཅིག་གི་ས་གནས་ཚོང་ཁང་ཞིག་གམ་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་བཟོ་ཚོང་ཁང་ཞིག་གི་བྱས་ཉེས་བྱུང་ཚེ། བཟོ་ཚོང་ཁང་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཐོ་གཞུང་ནག་པོའི་ནང་བཅུག་སྲིད་པ་མ་ཟད། བཟོ་ཚོང་ཁང་ཞིག་གི་ལས་བྱེད་ཅིག་གིས་སྒེར་གྱི་ཁྲལ་སོགས་མ་འཇལ་བར་སྤྱི་ཚོགས་ཡིད་རྟོན་མ་ལག་གི་སྐར་གྲངས་དམའ་བོ་ཆགས་ན།  བཟོ་ཚོང་ཁང་དེའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡིད་རྟོན་མ་ལག་གི་སྐར་གྲངས་མར་ཆགས་སྲིད་ཀྱི་ཡོད་སྐོར་བཀོད་འདུག

ཡུ་རོབ་མཉམ་འབྲེལ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོང་བའི་ལྷན་ཚོགས་དེའི་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཡུ་རོབ་ཀྱི་བཟོ་ཚོང་གྲངས་ ༡༦༠༠ ཙམ་ཡོད་འདུག་ལ། སྙན་ཐོ་དེ་འབྲི་མཁན་གཙོ་བོ་ཉམས་ཞིབ་པ་དང་ཚོང་ལས་ཆེད་མཁས་པ་བྷ་རྗོན་ཁོན་ར་དྷི་ (Bjorn Conrad) ཡིས། སྤྱིར་ཕྱིའི་བཟོ་ཚོང་ཁང་རེ་འགར་ཆེད་དུ་ཁ་གཏད་གཅོག་རྒྱུ་ནི་སྤྱི་ཚོགས་ཡིད་རྟོན་མ་ལག་བཟོ་དགོས་པའི་དམིགས་ཡུལ་མིན་ནའང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ལངས་ཕྱོགས་དང་ལྟ་བར་འགལ་ཚེ་མ་ལག་དེ་སྤྱད་ནས་ཕྱིའི་བཟོ་ཚོང་ཁང་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་སྲིད་པ་ཞིག་རེད། ཅེས་བརྗོད་འདུགརྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྤྱི་ཚོགས་ཡིད་རྟོན་མ་ལག་ཟེར་བ་དེ་ནི། ཚོང་ལས་མཉམ་སྒྲུབ་དང་དཔལ་འབྱོར་སྒྲིག་གཞི་སྲ་བརྟན་གཏོང་ཐབས། སྤྱི་ཚོགས་ཚོང་ལས་བཅོས་སྐྱོང་བཅས་བྱས་ཏེ་ཚོང་ལས་དང་ཁེ་ལས་བ་ཚོས་ཁྲོམ་རའི་དཔལ་འབྱོར་སྒྲིག་ལམ་ལ་གཏོར་བཤིག་མི་ཡོང་བ་དང་། དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཧམ་སེམས་ལ་བརྟེན་ནས་ནག་ཚོང་རིགས་དང་། ཁྲིམས་མཐུན་མིན་པའི་ཚོང་ལས་གཉེར་ཕྱོགས་ལ་དོ་དམ་བྱེད་ཐབས་ཤིག་ཡིན་སྐོར་བརྗོད་ཡོད་ན་ཡང་། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༤ ནང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྤྱི་ཚོགས་ཡིད་རྟོན་མ་ལག་ཟེར་བའི་ལས་གཞི་བརྩམས་པ་ནས་བཟུང་། བོད་དང་ཡུ་གུར་མི་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་སོགས་ཀྱི་གཙོས་ས་ཁུལ་མང་པོ་ཞིག་ཏུ་དོགས་ཟོན་མྱུལ་ཞིབ་གྱི་ལས་གཞི་ཧ་ཅང་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་སྟེ། གཞུང་ལམ་གྱི་གསང་བའི་བརྙན་མིག་དང་ལག་ཐོག་ཁ་པར། བརྙན་འཕྲིན་སོགས་བརྒྱུད་གདོང་རིས་པར་ལེན་འཕྲུལ་ཆས་དང་སྐད་གདངས་ངོས་འཛིན་མ་ལག་སོགས་སྤྱད་དེ། རྔན་སྤྲོད་དང་ཆད་གཅོད་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་འོག་མི་སྒེར་གྱི་འགྲོ་འདུག་སྤྱོད་གསུམ་དང་རང་དབང་ལ་སྟངས་འཛིན་བྱེད་པའི་སྔོན་འགྲོའི་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་བྱེད་མགོ་བརྩམས་ཡོད་པ་དང་།  ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོར་ལས་གཞི་དེ་ཡོངས་སུ་གྲུབ་པ་བྱས་ཏེ་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་ལག་བསྟར་བྱ་འཆར་ཡོད་འདུག

  གསར་འགོད་པ། ཀླུ་མགོན་ཐར།

བསྐྱར་བཅོས།: ༢༠༡༩/༠༨/༢༨

Leave a Reply