གསར་འགོད་པ་ཚོར་ཞི་ཅིན་ཕིན་གྱི་སྐོར་ལ་ཡིག་ཚད་གཏོང་རྒྱུ་རེད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་གཞུང་འབྲེལ་གསར་ཁང་ཁག་གི་གསར་འགོད་པ་ཚོར་གསར་འགོད་པའི་གནས་ཚད་ལྡན་མིན་ཞི་ཅིན་ཕིན་གྱི་དགོངས་དོན་ཞེས་པའི་སྐོར་ལ་ཡིག་ཚད་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་བསྒྲགས་འདུག  

ཁ་སང་ཕྱི་ཚེས་ ༢༠ ཉིན། གྷར་ཌན་གསར་ཁང་ (The Guardian)གིས་སྤེལ་པའི་གནས་ཚུལ་ནང་། འདས་པའི་ཟླ་གཅིག་གི་རིང་རྒྱ་ནག་གི་གསར་ཁང་སྒྲིག་གཞི་དོ་དམ་ཁང་གིས་པེ་ཅིན་དུ་ཡོད་པའི་གཞུང་འབྲེལ་གསར་ཁང་བཅུ་ལྷག་ལ་བརྡ་ཐོ་བཏང་སྟེ། གསར་འགོད་པ་ཚོར་གསར་འགོད་པའི་གནས་ཚད་ལྡན་མིན་ཐད། ཞི་ཅིན་ཕིན་གྱི་དགོངས་དོན་ལ་སྦྱོང་བ་བྱེད་པ་ཟེར་བའི་གཞུང་འབྲེལ་མཉེན་ཆས་ནང་གི་གནས་ཚུལ་སྐོར་ཡིག་ཚད་གཏོང་བར་གྲ་སྒྲིག་དགོས་པའི་བཀའ་བཏང་ཡོད་འདུག

རྒྱ་ནག་གི་གསར་ཁང་སྒྲིག་གཞི་དོ་དམ་ཁང་གི་སྐད་འཕྲིན་དྲ་ཐོག་ཏུ་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གི་ནང་། གསར་ཁང་སྒྲིག་གཞི་དོ་དམ་ཁང་གི་དོ་དམ་འོག ཟླ་འདིའི་ཟླ་མཇུག་ཙམ་ལ་ཞི་ཅིན་ཕིན་གྱིས་སྤེལ་པའི་རྒྱ་ནག་གི་ཁྱད་ཆོས་ལྡན་པའི་དུས་རབས་གསར་པའི་སྤྱི་ཚོགས་རིང་ལུགས་ཐོག་གཏམ་བཤད་དང་། ཞི་ཅིན་ཕིན་གྱི་དྲིལ་བསྒྲགས་ཐོག་གལ་ཆེན་བསམ་བློ་ཞེས་པ་གཉིས་ཚུད་པའི་གསར་འགོད་ལས་རིགས་ཀྱི་ཐོག་དོན་ཚན་ ༥ ཅན་གྱི་དྲ་ཐོག་ཚོད་ལྟའི་ཡིག་རྒྱུགས་ཤིག་ལེན་རྒྱུ་ཡིན་པ་བསྒྲགས་འདུག

མིང་བརྗོད་མེད་པའི་རྒྱ་ནག་ཧྲན་ཏུང་ (Shandong) གི་གསར་འགོད་པ་ཞིག་གིས། དབུས་དང་ས་གནས་ཀྱི་གསར་འགོད་པ་ཡོངས་རྫོགས་སྒྲིག་གཞི་དེ་ལས་ཐར་ཐབས་མེད་པ་རེད། ཅེས་དང་། དེ་ནི་མི་མང་གི་བསམ་ཚུལ་སྤེལ་བར་དམ་དྲག་བྱེད་པའི་གོམ་པ་ཞིག་སྤོས་པ་ཡིན་པར་ངོས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་སྐོར་བརྗོད་འདུག
སྤྱིར་འདི་ལོའི་ལོ་མགོར་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གིས་ཞི་ཅིན་ཕིན་གྱི་དགོངས་དོན་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་པ་ཞེས་པའི་ཞི་ཅིན་གྱི་གཏམ་བཤད་དང་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གི་ལངས་ཕྱོགས་ཐོག་མི་མང་ལ་གོ་རྟོག་ཡོད་པའི་མཉེན་ཆས་ཤིག་བསྒྲགས་ཡོད་པ་དང་། ཉེ་ཆར་ནས་བཟུང་རྒྱ་ནང་གི་གསར་འགོད་པ་ཚོར་མཉེན་ཆས་དེའི་ནང་ཐོ་འགོད་དགོས་པའི་བརྡ་ཡིག་བཏང་སྟེ། གསར་འགོད་ལག་འཁྱེར་བསྐྱར་གསོ་ཡོང་བར་ཞི་ཅིན་ཕིན་གྱི་བསམ་བློ་ཅི་ཙམ་རྟོགས་ཡོད་མེད་ཀྱི་ཡིག་རྒྱུགས་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་ལ། རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་གིས་སྒྲིག་གཞི་དེ་མི་འགྱངས་བར་རྒྱལ་ཡོངས་སུ་ལག་བསྟེར་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

འདི་ལོའི་རྒྱལ་མཚམས་མེད་པའི་གསར་འགོད་པའི་སྙན་ཐོའི་ནང་རྒྱ་ནག་ནི་འཛམ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་གྲངས་ ༡༨༠ ནས་གསར་འགོད་རང་དབང་སྡུག་ཤོས་ཨང་ ༡༧༧ ཡིན་པ་འཁོད་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་ནག་ནང་སྒེར་གྱི་གསར་འགོད་པ་བཙོན་འཇུག་དང་གསར་འགོད་ལས་རིགས་ཐོག་དམ་དྲག་བྱེད་པ་ནི་རྒྱུན་ལྡན་ཞིག་ཡིན་པ་མ་ཟད། ལྷག་པར་དུ་བོད་དང་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་གྱི་ཕྱོགས་སུ་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་གསར་འགོད་པ་དང་རང་དབང་ཅན་གྱི་ཚོགས་སྡེ་འགྲོ་བར་བཀག་སྡོམ་དང་དམ་དྲག་ཤུགས་ཆེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།

གསར་འགོད་པ། ཀླུ་མགོན་ཐར།

བསྐྱར་བཅོས།: ༢༠༡༩/༠༩/༢༣

Leave a Reply

2 thoughts on “གསར་འགོད་པ་ཚོར་ཞི་ཅིན་ཕིན་གྱི་སྐོར་ལ་ཡིག་ཚད་གཏོང་རྒྱུ་རེད།

 1. གཞུང་པ་ཚེ་དབང་བསོད་ནམས་

  དམངས་གཙོ་གྲལ་རིམ་གཅིག་བསྡུད་འོག་མི་མང་ལ་གཏམ་བརྗོད་རང་དབང་དང་
  གསར་འགོད་རང་དབང་འགྲོ་སྡོད་ཀྱི་རང་དབང་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་རང་དབང་སོགས་ཆ་
  ཚང་བཀག་ནས་གྲལ་རིམ་གཅིག་བསྡུད་ཀྱི་བརྒྱ་ཐག་གཅིག་གཅོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་འོག་
  མི་མང་འཚོ་དགོས་པ་ནི་དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་ནང་རྒྱ་ནག་རང་ཉིད་འཛམ་གླིང་མི་མང་གི་
  མདུན་ངོ་ཚ་དགོས་པ་ཞིག་མ་རེད་དམ།

 2. གཞུང་པ་ཚེ་དབང་བསོད་ནམས་

  རྒྱ་ནག་གི་རྩ་ཁྲིམས་ནང་མི་རིགས་འདྲ་མཉམ་དང་གསར་འགོད་རང་དབང་
  སོགས་འཁོད་ཡོད་པ་དེ་ད་ཆ་འཛམ་གླིང་མི་མང་གི་མདུན་རྒྱ་ནག་རང་གི་རྩ་ཁྲིམས་
  ལ་རྩི་མེད་རྡོག་རོལ་གཏོང་བཞིན་པ་མ་རེད་དམ།