སེར་ཤུལ་རྫོང་ནས་དགེ་འདུན་པ་ཞིག་འཛིན་བཟུང་བྱས།

སེར་ཤུལ་རྫོང་འབུམ་རྙིང་དགོན་གྱི་དགེ་འདུན་པ་བསོད་ནམས་ཡོན་ཏན་ལགས་རྒྱ་ནག་ཉེན་རྟོག་པས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏེ་བཀག་ཉར་འོག་འདུགཉིན་གཅིག་གཉིས་ཀྱི་གོང་དུ་དཀར་མཛེས་ཁུལ་སེར་ཤུལ་རྫོང་འབུམ་རྙིང་དགོན་གྱི་དགེ་འདུན་པ་བསོད་ནམས་ཡོན་ཏན་ཞུ་བ་ཞིག རྒྱ་ནག་ཉེན་རྟོག་པས་སེར་ཤུལ་རྫོང་ཐོག་ནས་འཛིན་བཟུང་བཙན་འཁྲིད་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟའི་ཆར་ཕ་མ་སྤུན་མཆེད་སོགས་ལའང་ཐུག་ཏུ་མ་བཅུག་པར་བཀག་ཉར་འོག་བཞག་སྟེ།  ཁོང་ག་རེ་བྱས་ནས་འཛིན་བཟུང་བྱས་པ་ཡིན་སོགས་གང་ཡང་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་མེད་འདུག

རྒྱ་གར་ནང་གནས་སྡོད་སེར་ཤུལ་ནས་ཡིན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཞིག་གིས་འདི་ག་གསར་ཁང་ལ་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་གནང་བ་ལྟར་ན། རྒྱལ་སྟོན་དུས་ཆེན་གྱི་སྔ་གཞུག་ཏུ་སེར་ཤུལ་རྫོང་ཁོངས་སུའང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཧ་ཅང་དམ་དྲག་དོགས་ཟོན་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༣༠ ཡས་མས་ཤིག་ལ་དགེ་འདུན་པ་བསོད་ནམས་ཡོན་ཏན་ལགས་ཀྱིས། སེར་ཤུལ་རྫོང་ཐོག་ཏུ་༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་ཞིག་འཁུར་ནས་འགྲོ་སྐབས་གློ་བུར་དུ་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་པ་དང་། དགེ་འདུན་པ་དེས་ཕལ་ཆེར་སྐུ་པར་བཀྲུས་ནས་འཁུར་ཡོང་བ་འདྲ། གང་ལྟར་སྐུ་པར་འཁུར་ནས་སྐད་འབོད་སོགས་བྱས་མེད་སྐོར་བརྗོད་བྱུང་།

ཡང་གནས་ཚུལ་མཁོ་སྤྲོད་པས་བརྗོད་པ་ལྟར་ན།  འབུམ་རྙིང་དགོན་གྱིས་ལོ་འཆར་ཅན་ལྟར་དབྱར་གནས་གྲོལ་རྗེས་ཉིན་ཤས་རིང་དབྱར་སྐྱིད་གཏོང་སྲོལ་ཡོད་ཀྱང་། ད་ལོར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དབྱར་སྐྱིད་གཏོང་དུ་བཅུག་མེད་པ་མ་ཟད། རྒྱལ་སྟོན་དུས་ཆེན་སྐབས་མི་འདོད་བཞིན་དུ་བཙན་གྱིས་འབུམ་རྙི་དགོན་སོགས་སེར་ཤུལ་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་དགོན་པ་མང་པོའི་ནང་དར་དམར་སྒྲེང་འཛུགས་བྱེད་དུ་བཅུག་ཡོད་འདུགདགེ་འདུན་པ་བསོད་ནམས་ཡོན་ཏན་ལགས་སེར་ཤུལ་རྫོང་འབུམ་རྙིང་སྡེ་བ་རུ་སྐྱེས་ཤིང་། དགུང་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་གྲངས་ཤིག་ཡིན་འདུག་ལ།   ཁོང་གི་ཁྱིམ་དུ་ཕ་མ་གཉིས་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་མང་པོ་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་གི་པ་ལགས་ཀྱི་མཚན་ལ་ཐུབ་དགའ་དང་ཨ་མའི་མཚན་གསལ་པོ་ཤེས་རྟོགས་མེད་ལ།  བསོད་ནམས་ཡོན་ཏན་ཆུང་དུས་ནས་གྲྭ་པ་བྱས་ཏེ་འབུམ་རྙིང་དགོན་དུ་ཞུགས་ཡོད་པ་དང་། ད་ལྟའི་ཆར་འབུམ་རྙིང་དགོན་དགེ་ལྡན་མདོ་སྔགས་བཤད་སྒྲུབ་ཆོས་ཀྱི་གླིང་དུ་དགེ་འདུན་པ་ ༧༠༠ ཡས་མས་ཡོད་འདུག

བསྐྱར་བཅོས།: ༢༠༡༩/༡༠/༠༣

Leave a Reply