Author Archives: བོད་ཀྱི་དུས་བབ།

ཁྲིམས་དཔོན་ཞིིག་གི་ངོ་རྒོལ།

སི་པན་གྱི་་ཁྲིམས་དཔོན་ཞིག་གིས་རྒྱ་གཞུང་གི་མཐོ་རིམ་དཔོན་རིགས་བརྒྱད་ལ་བོད་དོན་སྐོར་དྲི་བ་བཏང་ཡོད་པའི་ཡི་གེ་ཞིག་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཕུལ་ཡོད་འདུག

་་་

འཇིཊ་མེད་རྒྱ་མཚོ་གློད་འདུག

མདོ་སྨད་བླ་བྲང་དགོན་པའི་རྒྱུད་སྟོད་གྲྭ་ཚང་གི་དགེ་འདུན་པ་འཇིགས་མེད་རྒྱ་ མཚོ་ཉིན་གཉིས་སྔོན་གྱི་སྔོན་ཏེ། ཕྱི་ཟླ་ ༥ བའི་ཚེས་ ༣ རེས་གཟའ་ཉི་མ་ཉིན་གྱི་བོད་ནང་གི་ཕྱི་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་བཞི་བ་ཙམ་ལ་གློད་ནས་བླ་བྲང་དགོན་པར་བདེ་འབྱོར་བྱུང་ཡོད

་་་

བོད་ཉམས་གུད་དུ་ཕྱིན་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་གླེང་བ།

འདས་སོང་བ་དང་ད་ལྟའི་དུས་རབས་འདི་འདྲར་རང་མཁེ་ལས་གཞན་མཁེ་གཙོ་བོར་འཛིན་པའི་ ཆོས་ལུགས་ཀྱིས་སྐྱོང་བའམ་ཆོས་ལུགས་གཙོ་བོར་འཛིན་པའི་གཞུང་ཞིག་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ ནམ་ཡང་སྲུང་སྐྱོབ་མི་ཐུབ་པ་ནི། ཆོས་ལུགས་ཀྱི་རྩ་བའི་དགོངས་དོན་དེ། གཞན་ལ་ཁ་གཏད་ཀྱི་དམག་ཤུགས་སོགས་ལས་གནོད་འཚེ་ཕྲ་མོ་ཙམ་ཡང་སྤོང་བ། རང་ཉིད་ལས་གཞན་གཙོ་བོར་འཛིན་པ། འབྱོར་ཕྱུག་གི་བསམ་བློ་ལས་ཆོག་ཤེས་གཙོ་བ། ཚེ་འདི་ལས་ཕྱི་མ་འགངས་ཆེ་བ། མི་ལས་ལྷ་བརྩི་ཆེ་བ། དོན་དངོས་ལས་མོས་གུས་ལ་ཁ་་་

པདྨ་དབང་གྲགས་མཆོག

བོད་ཀྱི་བླ་མ་ཞིག་ལ་ཨ་རིའི་ནང་ཆེ་བསྟོད་ཀྱི་གཟེངས་རྟགས་ཤིག་འབུལ་གཏན་འཁེལ་ཡོད་འདུག

་་་

འོས་སྦྱོང་རྫོགས་ཀྱང་སློབ་སྦྱོང་ཚར་མེད།

དགེ་རྒན་ནི་མི་ཚེ་ལ་བརྩོན་པ་བསྐྱེད་ཐུབ་མཁན་ཞིག་ཡིན་དགོས་མ་ཟད།སློབ་ཕྲུག་གི་གནས་སྟངས་ལ་གཞིགས་ཏེ་གང་འདྲ་བྱ་དགོས་མིན་དང་། རང་ཉིད་ཇི་ལྟར་ཡར་རྒྱས་གཏོང་མིན་ཐད་སྤྲོ་བ་སྐྱེད་ཐུབ་མཁན་ཞིག་ཡིན་དགོས་ཟེར།

་་་

གྲྭ་བ་ཞིག་འཛིན་བཟུང་།

ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་ཨ་མདོ་བླ་བྲང་དགོན་པའི་དགེ་འདུན་པ་ཙ་ཡུས་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་བླ་བྲང་ནས་ཀན་ལྷོར་འགྲོ་བའི་ལམ་བར་གྱི་སྤྱི་སྤྱོད་རླངས་འཁོར་ནས་རྒྱ་གཞུང་གི་ཉེན་རྟོག་པས་འཛིན་བཟུང་བཙན་ཁྲིད་བྱས་ཡོད་འདུག

་་་

༼ སངས་རྒྱས་ཀྱི་དཔའ་རྟུལ་ཚོ་ ༽བཀླགས་པ།

ངྷ་ས་དང་པེ་ཅིན་གྱིས་བཏོན་པའི་དེབ་ཕྲེང་གཉིས་ལ་དཔེ་དེབ་བཅུ་ཙམ་གྱི་མང་ཉུང་ ཤོར་བའི་ཁྱད་པར་ཙམ་ལས། ཕྱོགས་གཉིས་ཀར་ཐུན་མོིང་གི་འདྲ་ས་ཞིག་ཡོད་པ་ནི་སོ་སོའི་ཁེ་ཕན་གྱི་ཆེད་དུ་ ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དོན་དངོས་ལ་སྣང་ཆུང་ལས་མཐོང་ཆེན་ཞུས་མེད་པ་དེ་ཡིན་ལ། དེ་ལས་ཚབས་ཆེ་པའམ་མཐར་གཏུགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་བཤད་ན། ཕྱོགས་གཉིས་ཀས་ལོ་རྒྱུས་འབྲི་བ་ནི་ཕན་ཚུན་དཀར་པོ་དང་ནག་པོ་བཟོ་རྒྱུ་ཙམ་ དམིགས་འབེན་དུ་བཟུང་ཡོད།

་་་

གངས་སེང་ཁྲོས་པའི་ངར་སྐད།

སྔར་ལོ་བོད་ནང་གི་ཞི་རྒོལ་སྐབས། ཨ་མདོ་བླ་བྲང་དུ་མི་དམངས་ཀྱིས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་སྐབས་དུམ་ཚན་གཅིག

་་་