Author Archives: བོད་ཀྱི་དུས་བབ།

ཧོང་ཀོང་གིས་ ༧.༡ ཉིན་ཇི་ལྟར་སྲུང་གཙི་ཞུ་དགོས།

ཧོང་ཀོང་རྒྱ་ནག་ལ་རྩིས་སྤྲོད་བྱས་ཏེ་ལོ་ངོ་ ༢༠ འཁོར་བའི་དུས་དྲན་སྲུང་གཙི་ཞུ་ཕྱོགས་ཐད། ཧོང་ཀོང་དམངས་གཙོ་དོན་གཉེར་ཚོགས་པ་དང་། རྒྱ་ནག་ཕྱོགས་གཏོགས་ཧོང་ཀོང་སྐྱིད་སྡུག་ཚོགས་པ་གཉིས་ཀྱི་ལངས་ཕྱོགས་ཁ་ཁ་ཆགས་ཡོད།་་་

རང་ལུས་མེར་སྲེག་གནང་མཁན་ཞིག་བཙོན་གྲོལ་བཏང་།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་གནང་སྟེ་རྒྱ་གཞུང་ལ་ཞི་རྒོལ་གནང་མཁན་ཀིརྟི་དགོན་གྱི་གྲྭ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀློད་གྲོལ་བཏང་འདུག

་་་

ཤིན་ཅང་ནང་ས་ཡོམ་གནོད་སྐྱོན་ཐེབས།

ད་ནང་ཤིན་ཅང་ནུབ་ཁུལ་དུ་ས་ཡོམ་ཐེངས་ ༥༡ བརྒྱབ་སྟེ་ད་ལྟའི་བར་མི་གྲངས་ ༨ རྐྱེན་འདས་དང་མི་ ༢༠ ལྷག་ལ་རྨས་སྐྱོན་བཟོས་ཡོད་འདུག་་་

ལྷོ་ཀོ་རི་ཡས་སྲིད་འཛིན་གསར་བ་བདམས།

ཁ་སང་ལྷོ་ཀོ་རིའི་ཡའི་སྲིད་འཛིན་འོས་བསྡུ་གནང་བའི་ཁྲོད་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པའི་སྐུ་ཞབས་མཱོན་ཇ་ཨིན་ལགས་སུ་འོས་གྲངས་བརྒྱ་ཆ་ ༤༡།༠༨ ཐོབ་སྟེ་ལྷོ་ཀོ་རི་ཡའི་སྐབས་ ༡༩ བའི་སྲིད་འཛིན་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཡོད་འདུག་་་

ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་སྐུ་ཚབ་བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལར་འབྱོར།

དེ་རིང་སྔ་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་ ༡༢།༣༠ སྟེང་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་འཐུས་མི་དང་ཨ་རིའི་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པའི་དབུ་ཁྲིད་ལྕམ་ནན་སེ་པེ་ལོ་སི་མཆོག་གིས་སྣེ་འཁྲིད་དེ་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་ཚོགས་ཆུང་བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལར་ཕེབས་འབྱུར་བྱུང་།་་་

ཧྥ་རན་སིའི་བདམས་ཐོན་སྲིད་འཛིན་མཱེཀ་རོན་དང་ཁོང་གི་ཆུང་མ་ཊོཀ་ནཱི་ཨུཛ་ཡི་བརྩེ་སྒྲུང་།

ཧྥ་རན་སིའི་བདམས་ཐོན་སྲིད་འཛིན་སྐུ་ཞབས་ཨེམ་མ་ནུལ་མེཀ་རོན་ལགས་དང་། ཁོང་གི་ཆུང་མ་སྐུ་ལྕམ་བྷི་རེ་གྷི་ཊི་ཊོག་ནཱི་ཨུཛ་ལགས་གཉིས་ཀྱི་བརྩེ་དུང་གིས་འཛམ་གླིང་མི་མང་གི་ཡིད་སེམས་འཕྲོག་ཡོད།་་་