གསར་འགོད་པའི་ས་མིག

༄༅།། འདི་ག་བོད་ཀྱི་དུས་བབ་གསར་ཁང་དུ། གསར་འགོད་པ་གཉིས་ཀྱི་ས་མིག་ཡོད་པས། ལས་གནས་འདིར་ཞུགས་འདོད་ཡོད་རིགས་ཚོས་འོག་གི་ཆ་རྐྱེན་ལྟར་སྙན་ཞུ་འབུལ་དགོས། ས་མིག་འདིའི་ལས་འགན་གཙོ་བོ་དུས་རྒྱུན་གསར་འགོད་ལས་རིགས་དང་བརྙན་ཕབ། ཞོར་དུ་ཡིག་བསྒྱུར་སོགས་ཡིན། དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན། ༡། བོད་ཡིག་གཙོ་བོར་བྱས་ཏེ་སྐད་ཡིག་གཉིས་པ་དབྱིན་ཡིག་དང་རྒྱ་ཡིག་ག་རུང་རང་སྐྱ་འཕེར་བ། ༢། རང་བཙན་ལག་དེབ་ཀྱི་དཔྱ་དངུལ་དུས་ཐོག་ཕུལ་ཟིན་པ། ༣། རྒྱ་གར་ནང་གནས་སྡོད་ཆོག་པའི་ལག་འཁྱེར་ R.C ཡོད་པ། གསལ་བཤད། ➢        ལས་བྱེད་འདེམ་་་

ANNUAL ESSAY COMPETITION

་་་

JOB VACANCY AT LHA

་་་