བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་མང་གཙོ་ལ་ལྟ་སྟངས་ཕྲན་བུ།

མང་གཙོ་ལམ་ལུགས་ནི་དེང་གི་ཆབ་སྲིད་ལམ་ལུགས་དག་ལས་ཡག་ཤོས་སུ་བརྩི་བཞིན་ཡོད་ལ། དེ་ལྟར་བརྩི་བའི་རྒྱུ་མཚན་ཡང་མང་ གཙོའི་ལམ་སྲོལ་དུ་ཁྲིམས་ཀྱི་མདུན་སར་ཚང་མ་ཐོབ་ཐང་འདྲ་མཉམ་དང་། རྩ་ཁྲིམས་ཀྱི་གོང་ན་སུ་ཡང་མེད་པ་དེས་རེད། མི་ཚང་ མར་ཐོབ་ཐང་ཡོད་པ་ལྟར་འགན་འཁྲི་ཡང་གཅིག་མཚུངས་སུ་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལྟར་ལག་ལེན་བསྟར་བའི་རྒྱལ་ཁབ་དག་ལ་མང་ གཙོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅེས་འབོད།   བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་མང་གཙོ་ནི་ཅུང་དམིགས་བསལ་ཞིག་རེད། དེ་ནི་སྐྱབས་བཅོལ་བའི་མང་་་