ཡུལ་མི་བཙན་གྱིས་གནས་སྤོ་རུ་བཅུག

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆབ་མདོ་མཛོ་སྒང་རྫོང་སྟོབས་འབར་ཡུལ་ཚོའི་ནང་ཆུ་མཛོད་གློག་ཁང་སོགས་པའི་འཆར་གཞི་ཡོད་པས་ས་གནས་མི་མང་བཙན་གྱིས་གནས་སྤོ་རུ་འཇུག་བཞིན་ཡོད་འདུག་་་

མཛེས་པའི་རྒྱང་རྩེ་ཞེས་པའི་རྒྱལ་ཞེན་སློབ་གསོ་སྤེལ་རྒྱུ་རེད།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་རྒྱང་རྩེ་ཁུལ་གྱི་སློབ་གྲྭ་ཆུང་འབྲིང་ནང་མཛེས་པའི་རྒྱང་རྩེ་ཞེས་པའི་སློབ་དེབ་གསར་པ་ཞིག་ཆེད་དུ་བསྒྲིགས་ཏེ་ཁྱབ་སྤེལ་གཏོང་གི་ཡོད་འདུག་་་

པོ་ཏ་ལའི་དཔེ་རྙིང་ཆ་འཕྲིན་ཅན་ཏུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་ཤུལ་བཞག་རིག་དངོས་རྩ་ཆེན་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལའི་དཔེ་རྙིང་རྣམས་ལ་བདག་གཅེས་བསྐྱར་གསོ་དང་འབྲེལ་ཆ་འཕྲིན་ཅན་དུ་བསྒྱུར་རྒྱུ་ཡིན་པའི་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱས་འདུག་་་

བོད་མིའི་ཚོང་ཁང་མང་པོ་མེར་སྲེག་བཏང་།

རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཨ་རུ་ན་ཅལ་ནང་གཞུང་གིས་གཏན་སྡོད་ཆོག་མཆན་དཔང་ཡིག་ཡུལ་མི་མ་ཡིན་པ་ཚོར་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་པའི་རྩོད་རྙོག་བྱུང་སྟེ་ཡུལ་མི་ཚོས་གཞུང་མང་གི་རྒྱུ་ནོར་གཏོར་བཅོམ་དང་མེར་སྲེག་བཏང་སྟེ་ངོ་རྒོལ་བྱས་འདུག་་་

དགེ་རྒན་ཞིག་གིས་ལས་ཡུན་རིང་ནོར་འཁྲུལ་ཤོར་ན་མི་སྟོང་ཕྲག་མང་པོའི་མདུན་ལམ་ཆུད་ཟོས་སུ་འགྲོ་ཡི་ཡོད།

ཤེས་རིག་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བདུན་པའི་ཐོག་བོད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་སློབ་མའི་སྐད་ཡིག་ཡར་རྒྱས་ཡོང་ཐབས་སུ་སྐད་ཡིག་དགེ་རྒན་ལ་ཀློག་དེབ་འཁྲིད་ཐུབ་མཁན་གྱི་དགེ་རྒན་ཞིག་ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་མི་འགྲིག་པར་སྐད་དང་ཡི་གེ་སློབ་ཐུབ་མཁན་ཞིག་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པའི་གྲོས་ཆོད་བཞག་་་

ཆང་དུག་གིས་མི་གྲངས་མང་པོ་རྐྱེན་འདས་སུ་ཕྱིན།

རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་སྡེ་ཁག་ཅིག་ནང་གྲོང་གསེབ་ནས་ཐོན་སྐྱེད་བྱས་པའི་ཆང་ཞིག་བཏུང་སྟེ་མི་ ༡༣༠ ལྷག་རྐྱེན་འདས་དང་མི་ ༢༠༠ ལ་ནད་དུག་ཕོག་འདུག་་་

ཤེས་རིག་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བདུན་པ་དབུ་འཛུགས་གནང་སོང་།

ཤེས་རིག་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བདུན་པའི་སྟེང་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་འཛམ་གླིང་རྒྱ་ནག་ལ་སེམས་འཁྲལ་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐབས་བོད་མི་ཚོས་ནང་ཁུལ་རྙོག་གྲྭ་རྐྱང་རྐྱང་ལ་མགོ་འཁོར་ནས་བསྡད་འདུག་གསུང་སོང་།་་་