༸གོང་ས་མཆོག གསར་འགྱུར།

མ་འོངས་པར་ང་ཐའེ་ཝན་ལ་ཐེངས་གཅིག་འགྲོ་ཐུབ་རྒྱུར་སྨོན་ལམ་རྒྱག་གི་ཡོད། ཁྱེད་རང་ཚོས་ཀྱང་སྨོན་ལམ་རྒྱག་རོགས། ང་རང་ནང་པའི་དགེ་སློང་ཞིག་གི་ངོས་ནས། ནང་ཆོས་ལ་དོ་སྣང་ཡོད་མཁན་ཚོར་ཞབས་འདེགས་བསྒྲུབ་རྒྱུ་ལས་འགན་རེད། ང་མ་ཤི་བར་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེས་སྐུ་ངལ་ཁྱད་གསོད་དང༌། སྙུང་གཞི་སྣང་མེད་ཀྱིས་སིངྒ་པུར་དང་ཤར་ཨེ་ཤ་ཡའི་དད་ལྡན་ཆོས་ཞུ་བ་ཚོས་ཇི་ ལྟར་གསོལ་བ་བཏབས་པ་ལྟར་གསུང་ཆོས་ཀྱི་མཛད་འཕྲིན་སྐྱོང་མགོ་བརྩམས་ཡོད།་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

རྒྱ་ནག་རང་ལ་མཚོན་ན་གནའ་སྔ་མོའི་རིག་གནས་རྩ་ཆེན་མང་པོ་ཡོད་པ་དག རིག་གནས་གསར་བརྗེའི་སྐབས་རྩ་རླག་ཏུ་བཏང་ཡོད། དེ་དང་མཉམ་དུ་མར་ཁུ་སིའི་ལྟ་བ་དེ་ཡང་མེད་པ་ཆགས་ཡོད་སྟབས། དེང་སང་དཔལ་འབྱོར་ཡར་རྒྱས་འགྲོ་བཞིན་པའི་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

ཕྱི་ཚེས་ ༡༣ ཉིན་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ཕ་རི་སི་ནས་གསར་འགོད་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་ཏེ། རྒྱལ་སྤྱིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་འཛམ་གླིང་དམངས་གཙོའི་ནང་འཁྲིད་ཡོང་ རྒྱུའི་འགན་ཡོད་པ་རེད། ཅེས་གསུངས་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་༧གོང་ས་མཆོག་ཧྥ་རན་སིའི་ནང་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་གི་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གཟིགས་སྐོར་མཛད་འཕྲིན་དངོས་དེ་ཕྱི་ཚེས་ ༡༢ ཉིན་ནས་མགོ་བརྩམས་ཡོད་ཅིང་། ཐོག་མརཁོང་ཕ་རི་སིའི་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པའི་ཝེ་ཊི་ནམ་གྱི་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

སྲིད་འཛིན་ཁོང་གིས་དང་པོ་མཇལ་འཕྲད་གནང་གི་ཡིན་གསུངས་པ་དང་། ད་ལྟ་མིན་གསུངས་པ་གཉིས་རྒྱབ་འགལ་ལྟ་བུ་ཆགས་ཡོད་པ་རེད་དེ། དེང་སང་འཛམ་བུ་གླིང་འདིའི་སྒང་ལ་ཆབ་སྲིད་ཟེར་ན་དེ་འདྲ་རེད། གཙོ་བོ་སོ་སོའི་ཁེ་ཕན་ལ་བལྟ་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

གངས་ཅན་པ་ཟེར་བའི་མིང་དེ་མ་ཤི་བར་འདུག་རྒྱུ་རེད། ས་གང་ཞིག་ནས་སྐྱེས་ཀྱང༌། སོ་སོའི་ཕུང་བོའི་གྲུབ་ཆ་དེ་བོད་གངས་ཅན་པའི་ཁུ་ཁྲག་ཡིན་སྟབས། མ་ཤི་བར་བོད་པ་ཞེས་པའི་མིང་དེ་འདོར་ཐབས་ཡོད་པ་མ་རེད། དེར་བརྟེན་བོད་པ་ཞིག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

བོད་མིའི་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་དབུ་ཁྲིད་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ཕྱི་ཚེས་ ༡༦ ཉིན་ཨ་རིའི་ཧྥེ་ལ་ཌེ་ཧྥི་ཡ་གྲོང་ཁྱེར་ནང་ཉིན་གཅིག་རིང་གི་ཆིབས་བསྒྱུར་ བསྐྱངས་ཡོད་པ་དང་། ཞོར་དུ་གྲོང་ཁྱེར་དེའི་ནང་ཡོད་པའི་ཁལ་མིག་ནང་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

སྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས།

ཁྱབ་བསྒྲགས།

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist