གསར་འགྱུར།

ཞིན་ཅང་ཝུ་རུ་མུ་ཆིར་རྒྱ་རིགས་ཀྱིས་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཏེ་མི་ ༥ རྐྱེན་ལམ་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་དང་། མི་ ༡༤ ལ་རྨས་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་ཕོག་ཡོད་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་མི་ཚོར་རྒྱ་གར་ནང་འགྲོ་ཆོག་པ་དང་༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་བཤམས་ཆོག་པའི་སྐོར་བསྒྲགས་པ་དེ་དག་ནི། ལག་བསྟར་དོན་འཁྱོལ་མེད་པའི་འུར་སྒྲོག་ཞེ་གཅིག་ཡིན་འདུག ་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

༧གོང་ས་མཆོག་གིས་ཐའེ་ཝན་གནོད་འཚེ་ཐེབས་ཡུལ་མི་མང་ལ་རོགས་དངུལ་ཨ་སྒོར་ཁྲི་ ༥ གནང་ཡོད་འདུག ཁོང་གིས་ཐའེ་ཝན་གནམ་ཐང་ནས་གསར་འགོད་པ་ཞིག་གི་དྲི་བའི་ལན་དུ། ང་ཚོ་ཕྱིར་བོད་ལ་ལོག་རྒྱུར་ག་དུས་ཡིན་ཡང་གྲ་སྒྲིག་ཡོད་ཅེས་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

ཕྱི་ཚེས་ ༣ ཉིན་བྷི་བྷི་སི་ཡིས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བ་ལྟར་ན། ཞིན་ཅང་གི་ཝུ་རུ་མི་ཆི་རུ་ངོ་རྒོལ་གསར་པ་ཞིག་བྱུང་འདུག་ཟེར།་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་བལ་ཡུལ་གྱི་མཆོད་རྟེན་བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་ཉེ་འཁོར་དུ་གནས་ སྡོད་བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་མཐོ་རིམ་མི་སྣ་ཞིག་བལ་ཡུལ་དུ་ལྟ་སྐོར་ལ་སླེབས་ པར་ངོ་རྒོལ་བྱས་པ་རེད་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

ཨ་རིའི་རྒྱ་ནག་གི་དོན་གཅོད་གསར་པ་སྐུ་ཞབས་ རྗོན་ ཧུན་ཙི་མན་ རྗེ་ཨར་ གྱིས་ཕྱི་ཚེས་ ༢ ཉིན་མངའ་ཁུལ་གྱི་བརྟན་ལྷིང་དང་ཁོར་ཡུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

མང་དག་ཅིག་གཞུང་ཞབས་ཁོངས་འབབས་ཚིགས་ལྟ་བུ་གནང་སྟེ། རང་མགོ་གང་ཐོན་གྱིས་གནས་མ་ཐུབ་པར་ཐོན་འགྲོ་བ་དཔེར་ན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༥ ནས་ད་བར་ལས་བྱེད་གསར་བསྐོ་བྱས་པ་མི་གྲངས་ ༢༥༦ བྱུང་ཡོད་པ་ལས་རྩ་དགོངས་དང༌།་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

པེ་ཅིན་གྱིས་ཐའེ་ཝན་གྱི་དབུ་ཁྲིད་ཚོར་༧གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲིན་ཁག་ཅིག་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་རྒྱུའི་དགོས་འའདུན་བཏོན་ཡོད་པ་རེད།་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

སྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས།

ཁྱབ་བསྒྲགས།

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist