ཀྲུང་དབྱང་གི་དབྱིན་ཡིག་ཚགས་པར།

རྒྱ་ནག་གི་མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར་གྱི་དབྱིན་ཡིག་དཔར་མ་ཞིག་དེ་རིང་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་ཐོག་དང་པོར་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་ཡོད་འདུག

རྒྱ་ནག་གི་མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར་ནི་གུང་ཁྲན་ཏང་གི་མགྲིན་པ་གལ་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ཡིན་ལ། དེ་རིང་ནས་བཟུང་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར་གྱི་དབྱིན་ཡིག་དཔར་མའི་ཚགས་པར་དེའང་འགྲེམས་སྤེལ་གྱི་མགོ་བཙུགས་ཡོད་པ་རེད། དབྱིན་ཡིག་དཔར་མའི་གསར་ཤོག་གི་མིང་ལ། གོ་ལའི་དུས་བབ་ཅེས་བཏགས་འདུག་ལ། དབྱིན་ཡིག་ཏུ། The Global Times ཞེས་བཏགས་འདུག

གོ་ལའི་དུས་བབ་ཀྱི་རྩོམ་སྒྲིག་པའི་གཏམ་གྱི་ནང་བཀོད་དོན། རྒྱ་ནག་ལ་མཚོན་ན། དབྱིན་ཡིག་དཔར་མའི་ཚགས་པར་གསར་པ་འདི་ནི་འཛམ་གླིང་ལ་རྒྱ་ནག་གི་གནས་བབ་བརྗོད་སའི་བརྒྱུད་ལམ་འཕར་མ་ཞིག་ཡིན། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཀློག་མཁན་རྣམས་ལ་རྒྱ་ནག་ལ་ཤེས་རྟོགས་དང་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་ས་དང་། དེ་དང་ཆབས་ཅིག འཛམ་གླིང་མི་དམངས་ལ་རྒྱ་ནག་གི་གནས་སྟངས་འགྲེལ་བཤད་རྒྱག་སའི་བརྒྱུད་ལམ་གསར་པ་ཞིག་ཡིན། ཅེས་བརྗོད་འདུག

ཧོང་ཀོང་གི་གསར་ཤོག རྒྱ་ནག་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་སྔ་དྲོའི་གསར་འཕྲིན་གྱིས་བརྗོད་པ་ལྟར་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གོ་ལའི་དུས་བབ་ཞེས་པའི་དབྱིན་ཡིག་དཔར་མ་འདི་ནི་ད་སྐབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བརྒྱུད་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་བྱེད་བཞིན་པའི་དུས་སྐབས་ཤིག་ཏུ་བསླེབས་ཡོད་ལ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བརྒྱུད་ལམ་རྒྱ་བསྐྱེད་ཀྱི་ཕྱོགས་ལ་རྒྱ་སྒོར་ཐེར་འབུམ་ ༤༥ གཏོང་གི་ཡོད་ཚུལ་འདུག

བསྐྱར་བཅོས།: ༢༠༡༤/༠༣/༢༦

Leave a Reply

4 thoughts on “ཀྲུང་དབྱང་གི་དབྱིན་ཡིག་ཚགས་པར།

 1. བོད། ཤ་ཁྲག་རུས་གསུམ།

  རྒྱ་ནག་གི་དབྱིན་ཡིག་གི་ཚགས་ཤོག་ཐོག་མ་བཏོན་པ་ཡིན་ན། ཚགས་ཤོག་དེའི་སྟེང་གི་རྩོམ་ཡིག་སྤེལ་མཁན་དག་ལ་ཡང་དབྱིན་ཡིག་གི་ཚགས་ཤོག་གཞན་དག་ལྟར་རྩོམ་ཡིག་གང་འདོད་སྤེལ་ཐུབ་པའི་རང་དབང་ཡོད་མེད་དེ་གལ་ཆེན་པོ་རེད། དེ་འདྲ་མེད་པའི་ཚགས་ཤོག་ནི་སྐད་ཡིག་གང་ཞིག་གི་སྟེང་ནས་གསར་ཐོན་བྱུང་ཡང་ཧ་ལས་པའི་དོན་དག་གང་ཡང་མ་རེད། དེ་ནི་རྒྱ་ནག་གི་དབྱིན་ཡིག་ཤེས་མཁན་གྱི་མི་སྣ་དག་གི་སེམས་ཁོང་དུ་གུང་བྲན་ཏང་གི་ལྟ་བ་མུ་མཐུད་དུ་གནས་པར་འབད་བརྩོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ལས་གང་ཡང་མ་རེད་ཟེར་ནས་བཤད་ཆོག

 2. དགོད་བྲོ་བ་ལ། དབྱིན་ཇིའི་བརྙན་འཕྲིན་དང་དབྱིན་ཇི་ནི་རྒྱ་ནག་གིས་ནམ་རྒྱུན་ཁ་གཏད་གཅོག་སའི་གཞི་གཙོ་བོ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་ཤོད་ཞོར་དུ། ད་ནི་དབྱིན་ཡིག་བེད་སྤྱོད་བྱེད་སའི་སྡིང་ཆ་འདི་འདྲ་ཞིག་བཟོ་སྐྲུན་བྱེད་པ་དེ།
  གལ་སྲིད་རྫུན་ཤོད་བྱེད་ཡིན་ན། དེ་ནི་ལྡོག་ཕྱོགས་ནས་ཐོན་པ་ཞིག་རེད།

 3. དགེ་བོ་བཀྲ་ཁོ

  འདི་ནི་རྒྱ་ནག་གིས་སྐྱག་རྫུན་བཤད་སའི་སྡིང་ཆ་ཞིག་རེད་ལ་རང་མགོ་གཅོད་པའི་སྟ་རེ་ཞིག་ཏུ་ཡང་འགྱུར་སྲིད །

 4. སོག་ལྷ་རྒྱལ།

  རྒྱ་ནག་གི་རྫུན་བཟོ་ལམ་ཆེན་གཙུག་ཡག་དང་་
  མཛམ་གླིང་མགོ་སྐོར་བཏང་ཡག་གི་རེ་ངན་འཆང་བ་དེ་
  དུས་ནམ་ཡང་ཉི་ཤར་སྦར་མོའི་མི་ཁེབས་པ་རེད