སྐུ་ཚབ་ཚོ་ཕྱིར་ལྡི་ལིར་འབྱོར་འདུག

༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་ཕྱི་ཚེས་ ༡ ཉིན་པེ་ཅིན་ནས་ལྡི་ལིར་འབྱོར་ཡོད་པ་དང་། ཕྱི་ཚེས་ ༡ གི་ཉིན་རྒྱབ་ལྡི་ལི་ནས་ངྷ་སར་ལམ་ལ་ཆས་ཡོད་འདུག

སྐུ་སྒེར་དྲུང་ཆེ་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ལགས་ཀྱིས་ཨེ་པེ་གསར་ཁང་ལ་གསུངས་པ་ལྟར་ན། ༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པ་དེ་རིང་ལྡི་ལིར་འབྱོར་ཡོད་པ་དང་། ཉིན་རྒྱབ་དེར་ལྡི་ལི་ནས་ངྷ་སར་ཕེབས་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

ཟླ་ ༡༥ རྗེས་ཀྱི་འབྲེལ་མོལ་ཐེངས་དགུ་པ་འདིའི་སྐོར་ཁོང་རྣམ་པ་ཕྱིར་བཞུགས་སྒར་དུ་འབྱོར་མཚམས་བཀའ་ཁྲི་ཟམ་གདོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་མཇལ་བཅར་གྱིས་གནས་ཚུལ་ཅི་བྱུང་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

ཨེ་པེ་གསར་ཁང་གིས་སྤེལ་བ་ལྟར་ན། ཐེངས་འདིར་འབྲེལ་མོལ་གྱི་གྲུབ་དོན་ཁག་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་མིན་གསལ་ཁ་མི་འདུག

དེ་བཞིན་ཨེ་པེ་གསར་འགྱུར་གྱི་མཇུག་དེར་ཚིག་གྲུབ་ཅིག་འདུག་ལ། དེའི་ནང་དུ། གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་རིགས་ཚོས་ཐེངས་འདིའི་འབྲེལ་མོལ་གྱི་སྐོར་ལ་བགྲོ་གླེང་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཚུལ་ཡང་བཀོད་འདུག

བསྐྱར་བཅོས།: ༢༠༡༤/༠༣/༢༦

Leave a Reply

53 thoughts on “སྐུ་ཚབ་ཚོ་ཕྱིར་ལྡི་ལིར་འབྱོར་འདུག