ཧེ་ཐི་ལིའི་པར་གསར་པ།

 

རྒྱ་གར་དུས་བབ་ཚགས་ཤོག་གིས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བའི་ནང་ དེ་རིང་དབྱིན་ཡུལ་གྱི་པར་རིས་ཚོང་བསྒྱུར་ཁང་ཞིག་ཏུ་དེ་སྔོན་ཁྲོམ་སྟོན་བྱས་མྱོང་མེད་པའི་ནཱ་ཛེའི་སྲིད་དབང་སྒེར་འཛིན་པ་ཧེ་ཐི་ལི་ཡི་པར་གསར་པ་སྐོར་ཞིག་རིན་སྤར་ཚོང་སྒྱུར་ཐོག་ཨ་སྒོར་བཞི་ཁྲི་བདུན་སྟོང་ ༤༧༩༠༠ ཙམ་བྱས་ཏེ་བཙོང་ཡོད་འདུག

པར་རིས་དེ་དག་ནི། འཛམ་གླིང་ཆེན་གཉིས་པའི་གོང་དུ་ནཱ་ཛེ་ཤོག་ཁག་ལ་སྟོབས་ཤུགས་དར་རྒྱས་ཀྱི་སྒང་ལ། ཧེ་ཐི་ལི་སྒེར་གྱི་པར་བ་སྐུ་ཞབས་ཧན་རེ་ཆི་ Heinrich Hoffmann ལགས་ཀྱིས་བླངས་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག པར་དེ་དག་གི་ཁྲོད་དུ་སྐབས་དེའི་ཨི་ཊ་ལིའི་ར་ཤིའི་རིང་ལུགས་པའི་ Fascist མགོ་ཁྲིད་མོ་སོ་ལེ་ནེ་སོགས་འཛམ་གླིང་གི་ཆེས་མཐོའི་མི་སྣ་ལྷན་བཞུགས་དང་། ནཱ་ཛེའི་དམག་མིར་སྤྱོང་བརྡར་སྤྲོད་བཞིན་པ། ༡༩༣༦ ལོར་ཇར་མན་དུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཨོ་ལིམ་པིག་རྩེད་འགྲན་ཚོགས་སྐབས་བཅས་ཀྱི་པར་ཚུད་པའི་ཁྱོན་པར་རིས་ ༦༠༠ ཙམ་ཡོད་འདུག

དེ་བཞིན་ཉིན་འདིར་དབྱིན་ཡུལ་གྱི་བྷོན་ཧམ་སི་ཞེས་པའི་པར་རིས་ཚོང་སྒྱུར་ཁང་དུ། དབྱིན་ཇིའི་དམག་འཁྲུག་སྐབས་ཀྱི་མགོ་ཁྲིད་ཆེན་མོ་ཅཱར་ཅེལ་ Winston Churchill གྱི་པར་ཁག་ཅིག་ལ་དབྱིན་སྒོར་ ༡༢༠༠༠ བྱས་ཏེ་བཙོང་ཡོད་འདུག

གསར་འགོད་པ། བནྡེ་སྐྱབས།

བསྐྱར་བཅོས།: ༢༠༡༤/༠༣/༢༦

Leave a Reply

2 thoughts on “ཧེ་ཐི་ལིའི་པར་གསར་པ།

  1. སྤོབས་པ་མཐའ་ཡས།

    ཀུན་སྤྱོད་ཀྱི་སྟེང་ནས་བལྟས་པ་ཡིན་ན་ཧི་ཊི་ལར་གྱི་བྱེད་སྟངས་ཡག་པོ་ཞིག་མ་བྱུང་བ་རེད། ཡིན་ན་ཡང་རྒྱུ་མཚན་གྱི་སྟེང་ནས་གཞལ་ན་མི་དེ་སྡུག་པོ་རེད་ཟེར་ནས་ཤོད་ཐུབ་གི་མ་རེད།

  2. དོར་དེ་ནི་ཧེ་ཀྲི་ལར་དཔར་མ་རེད་ སྐབས་དེ་དུས་ཀྱི་དམག་དཔོན་མཐོ་བ་ཞིག་གི་དཔར་རེད་བསམ་ ངས་དཔར་དེ་སྔོན་མ་དེབ་མི་འདྲ་བ་ཁ་ཤས་ནང་ཐོངས་མྱོང་འདུག