ལོ་ངོ་ ༥༠ ལྷག་རིང་བོད་ལ་ཞབས་ཞུ་ཞུས་པའི་བཀའ་ཟུར་སྟག་ལྷ་སྐལ་བཟང་དབྱངས་སྐྱིད་ལགས་སུ་བཅར་འདྲི།

བསྐྱར་བཅོས།: ༢༠༡༩/༠༧/༡༠

Leave a Reply

2 thoughts on “ལོ་ངོ་ ༥༠ ལྷག་རིང་བོད་ལ་ཞབས་ཞུ་ཞུས་པའི་བཀའ་ཟུར་སྟག་ལྷ་སྐལ་བཟང་དབྱངས་སྐྱིད་ལགས་སུ་བཅར་འདྲི།