གངས་སྐྱིད་ནས་དྷ་ཤོད་དུ་འགྲོ་ལམ་གྱི་ས་ཉིལ་ཏེ་ལམ་ཁ་འགག་འདུག

གངས་སྐྱིད་ནས་དྷ་ཤོད་དུ་འགྲོ་བའི་གཞུང་ལམ་འགྲམ་དུ་ས་ཉིལ་ཏེ་རླངས་འཁོར་སོགས་ཀྱི་འགྲོ་ལམ་འགག་ཡོད་པས་གཙང་བཟོ་བྱེད་བཞིན་པའི་སྒང་རེད་འདུགམདང་དགོང་ཆར་བ་མང་པོ་བབས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་དྷ་ཤོད་ནས་ཡར་ཅུང་ཙམ་ཡོང་སའི་ལམ་འགྲམ་གྱི་ས་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཉིལ་ཏེ་རླངས་འཁོར་དང་སྦག་སྦག་སོགས་ཀྱི་འགྲོ་ལམ་འགག་འདུག་པས། ད་ལྟའི་ཆར་གངས་སྐྱིད་དང་མེག་གྷན་སོགས་ནས་མར་དྷ་ཤོད་དུ་འགྲོ་བར་དྷ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྲོ་ལམ་ཆེ་ཆུང་གཉིས་བརྒྱུད་ནས་འགྲོ་དགོས་པ་ཞིག་ཆགས་འདུག་ལ། རྒྱ་གར་ལམ་བཟོ་བས་དེ་རིང་ཞོགས་པ་ནས་ས་ལ་འགྱེལ་བའི་ཤིང་སྡོང་དང་ས་རྡོ་རྣམས་གཙང་བཟོ་བྱེད་བཞིན་འདུག

ས་ཉིལ་བྱུང་ས་དེ་དྷ་ཤོད་ཀྱི་ཡར་ཕྱོགས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་ལུས་སྦྱོང་ཁང་སོགས་ཀྱི་ཉེ་འགྲམ་ཡིན་པ་དང་། ད་ལྟའི་ཆར་ལུས་སྦྱོང་ཁང་སོགས་ཡོད་སའི་ཁང་རྩེག་དེར་གནོད་སྐྱོན་དམིགས་བསལ་ཐེབས་མེད་ཀྱང་ཁང་པའི་འགྲམ་འོག་ནས་ས་མང་པོ་ཉིལ་ཏེ་ཀོང་དོང་ཆགས་འདུག

འགྲོ་ལམ་གཙང་མ་བཟོ་མཁན་ལས་མི་ཞིག་གིས་འདི་གའི་གསར་འགོད་པར་ས་ཉིལ་དེ་མདང་ནུབ་བྱུང་ཡོད་པ་དང་། ས་ཉིལ་དེ་རི་ངོས་ནས་ཤུགས་ཆེན་བྱུང་ཡོད་ན་ཡང་། འགྲོ་ལམ་དུ་དེ་ཙམ་སྐྱོན་བྱུང་མེད་པ་དང་། ད་ལྟའི་ཆར་རྐང་ཐང་ལ་འགྲོ་བར་ཡང་ཆུ་འདམ་གྱིས་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ཆགས་འདུག་ཀྱང་། གང་མགྱོགས་འགྲོ་ལམ་ཕྱེ་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་སྐོར་བརྗོད་བྱུང་།

སྔར་ལོ་ཧི་མ་ཅཱལ་མངའ་སྡེའི་ནང་ཆར་ཤུགས་ཆེན་པོ་བབས་པར་བརྟེན། ཀང་ར་རྫོང་ཁོངས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཅིག་ནང་རི་ཉུལ་བ་དང་རྦབ་རྡོ་རིལ་བ་སོགས་བྱས་ནས་སེམས་ཅན་ ༤༠ ལྷག་བསད་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཁྱིམ་ཚང་གཉིས་ཀྱི་ཁང་པ་དང་ཚོང་ཁང་གཏོར་བ། གཞུང་ལམ་དང་ཟམ་པ་སོགས་ལ་གནོད་སྐྱོན་ཕོག་ཡོད་པ་རེད།

གསར་འགོད་པ། སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག

བསྐྱར་བཅོས།: ༢༠༡༩/༠༧/༡༩

Leave a Reply

5 thoughts on “གངས་སྐྱིད་ནས་དྷ་ཤོད་དུ་འགྲོ་ལམ་གྱི་ས་ཉིལ་ཏེ་ལམ་ཁ་འགག་འདུག

  1. རྡོ་ཚང་གྲགས་པ།

    གསར་འགྱུར་འདི་ཁེ་སངས་མཐོང་སོང་། དེ་རིང་ད་དུང་ལམ་ཀ་དེ་ཡག་པོ་བཟོ་ཐུབ་མི་འདུག ཁ་སང་སྦག་སྦག་ཞོན་མཁན་འགའ་ཤས་ལམ་ཀ་དེར་བརྡབ་སྐྱོན་བྱུང་སོང་ཟེར་གྱི་འདུག གང་ལྟར། ལམ་འདི་ནས་བོད་མིའི་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀྱིི་སྐྱབས་གནས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་རྟག་པ་ཡར་མར་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་ཙང་། ག་དུས་ཡིན་ནའང་། གཞུང་ལམ་འདིའི་བདེ་འཇགས་ལ་བོད་མི་ཚང་མས་ཡིད་གཟབ་དང་། འདི་ལ་སྐྱོན་བྱུང་ན་གང་མགྱོགས་བསྐྱར་བཟོ་བྱེད་ཐབས་དགོས་པ་རེད་དྲན་གྱི་འདུག