དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭའི་དགེན་པ་སངས་ཚེ་རིང་ལགས་སུ་བཅར་འདྲི།

བསྐྱར་བཅོས།: ༢༠༡༩/༠༩/༡༤

Leave a Reply

One thought on “དཔེ་སྟོན་སློབ་གྲྭའི་དགེན་པ་སངས་ཚེ་རིང་ལགས་སུ་བཅར་འདྲི།