ལ་དྭགས་ལྷོ་བྱང་གི་ས་འཐུས་བདམས།

སྐབས་ ༡༠ པའི་ལ་དྭགས་ལྷོ་བྱང་གཉིས་ཀྱི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་གསར་པ་་༢༡ བདམས་ཏེ་ཚོགས་གཙོ་ཟུར་པ་དོན་གྲུབ་ཚེ་རིང་ལགས་ཚོགས་གཙོ་དང་ཚོགས་གཞོན་དུ་བློ་བཟང་སྙན་གྲགས་ལགས་མང་མོས་བདམས་ཐོན་བྱུང་ཡོད་འདུགཁ་སང་ཕྱི་ཚེས་ ༣༠ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་ ༡༠ ཐོག ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་སྒར་གྱི་མཉམ་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་སུ། སྐབས་ ༡༠ པའི་ལ་དྭགས་ལྷོ་བྱང་གཉིས་ཀྱི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་གསར་པ་རྣམས་ཀྱིས་ས་གནས་ཁྲིམས་དྲུང་བློ་བཟང་ལགས་ཀྱི་མདུན་ནས་ལས་འཁུར་དམ་འབུལ་ཞུས་ཡོད་འདུག་ལ། སྐབས་བཅུ་པའི་ཚོགས་གཙོར་བསྐྱར་དུ་དོན་གྲུབ་ཚེ་རིང་ལགས་དང་། ཚོགས་གཞོན་དུ་བློ་བཟང་སྙན་གྲགས་ལགས་མང་མོས་བདམས་ཐོན་བྱུང་འདུག

ལ་དྭགས་བསོད་ནམས་གླིང་གཞིས་སྒར་གྱི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་སུ་འཐུས་མི་ ༢༡ ཡོད་པའི་ཁྲོད། གླེ་ཁུལ་ནས་འཐུས་མི་ ༡༢ དང་། བྱང་ཐང་ས་ཁུལ་བརྒྱད་ནས་འཐུས་མི་ ༩ ཡོད་པ་རེད། དེ་ཡང་བྱང་ཐང་ཧེན་ལེ་ནས་འཐུས་མི་ ༢ དང་། བྱང་ཐང་ས་སྨད། བྱང་ཐང་རྒོད་ཡུལ། བྱང་ཐང་བཀག་གཞུང་། བྱང་ཐང་ནུ་མ་དང་། བྱང་ཐང་སུམ་མདོ་བཅས་ནས་འཐུས་མི་རེ་རེ་དང་། བྱང་ཐང་ཆུ་ཤུལ་དང་བྱང་ཐང་མ་ཁྱུ་གཉིས་ནས་འཐུས་མི་གཅིག་བཅས་ཡོད་འདུག  དེ་སྔོན་བྱང་ཐང་ཆུ་ཤུལ་དང་བྱང་ཐང་མ་ཁྱུ་གཉིས་ནས་འཐུས་མི་རེ་རེ་ཕེབས་སྲོལ་ཡོད་ནའང་། ཐེངས་འདིར་གླེ་ཁུལ་ནས་འཐུས་མི་གཅིག་མང་དུ་བཏང་ནས་བྱང་ཐང་ཆུ་ཤུལ་དང་བྱང་ཐང་མ་ཁྱུ་གཉིས་ལ་འཐུས་མི་གཅིག་མ་གཏོགས་བྱུང་མེད་འདུག

ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་དུས་ཡུན་ནི་ལོ་གསུམ་རེ་ཡིན་པ་དང་། ལོ་ལྟར་དབྱར་ཚོགས་དང་དགུན་ཚོགས་བཅས་ཚོགས་དུས་གཉིས་གནང་གི་ཡོད་པ་དང་། ས་འཐུས་ཀྱི་ལས་འགན་གཙོ་བོ་ནི། གཞིས་སྒར་མི་མང་ནས་ཕེབས་པའི་དགོངས་འཆར་རྣམས་ལ་སྦྱང་བཤད་དང་། ས་འཐུས་སྒེར་གྱིས་བསྣམས་པའི་གྲོས་གཞི་གྲོས་འཆར་རྣམས་ལ་སྦྱང་བཤད་བྱས་རྗེས་གྲོས་ཆོད་དུ་ཕབ་པ་དང་། ཕབ་ཟིན་པའི་གྲོས་ཆོད་རྣམས་ལ་ས་གནས་མགོ་འཛིན་གྱིས་ལག་བསྟར་ཚུལ་བཞིན་འབྱུང་ཡོད་མེད་ལ་གཟིགས་རྟོག་སོགས་གནང་གི་ཡོད་པ་རེད།

གནས་ཚུལ་མཁོ་གཏོང་བ་འགྱུར་མེད་ཚེ་རིང་།

བསྐྱར་བཅོས།: ༢༠༢༠/༡༠/༣༡

Leave a Reply