ལོ་གསར་སྐབས་བོད་མི་ཚང་མས་ཏོག་དབྱིབས་འགོས་ནད་ལ་གཟབ་རོགས།

བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ནས་དམིགས་བསལ་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་ཐོག་ཐུགས་གཟབ་དོ་ནན་གནང་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་སོ་་་

མཆོད་མེ་གཅིག་སྟོང་བསྒྲོན་ནས་ཀུ་ཤུ་བཟོ་ཚོང་ཁང་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱས།

ཀུ་ཤུའི་མ་རྐང་འཛུགས་མཁན་ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་དྲག་གནོན་འོག་ཡོད་པའི་མི་ཚང་མའི་དྲ་རྒྱའི་རང་དབང་རྡོག་རོལ་གཏོང་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་སོང་།་་་

ལོ་གསར་པའི་ནང་བོད་མི་ཚང་མས་རྡོག་རྩ་གཅིག་སྒྲིལ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་།

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དམངས་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་གྱི་མཛད་གཙོ་རྣམ་པས་བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༤༧ རབ་གནས་ལྕགས་བྱི་ལོའི་ལོ་གསར་ལ་འཚམས་འདྲི་གནང་།་་་

བལ་ཡུལ་གྱི་གསར་འགྱུར་རྩོམ་སྒྲིག་པ་ ༡༧ གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས། 

རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཀྱིས་བལ་ཡུལ་གསར་འགོད་པ་ཚོར་རྒྱ་ནག་གིས་བལ་ཡུལ་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པས་གསོ་སྐྱོང་བྱེད་མཁན་གྱི་ལག་པར་སོ་རྒྱག་མི་ཆོག་པའི་ཉེན་བརྡ་གཏོང་གི་ཡོད་འདུག་་་

རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་དང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ལ་འགན་འཁུར་རོགས།

༧གོང་ས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་ངོ་དེབ་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་སྟེང་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་ཀྱིས་ཛ་དྲག་ངང་རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་དང་ཁོར་ཡུག་སྲུང་སྐྱོབ་ལ་འགན་འཁུར་དགོས་སྐོར་གསུངས་འདུག་་་

ཨ་རིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གསར་ཁང་ ༥ ལ་དོགས་ཟོན་བྱེད་ཀྱི་འདུག

ཨ་རིའི་གཞུང་ནས་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་འབྲེལ་གསར་ཁང་ཤིན་ཧྭ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ཟེར་བ་སོགས་ཀྱིས་ཆབ་སྲིད་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པར་དོགས་ཟོན་དགོས་པའི་ཐག་གཅོད་གནང་འདུག་་་

སྦྲ་ཆེན་ནས་བོད་མི་ན་གཞོན་ཞིག་འཛིན་བཟུང་བྱས།

སྦྲ་ཆེན་ན་གཞོང་ལ་མེ་སྐྱོན་བཟོས་པའི་དོགས་གཞིའི་འོག་བོད་མི་ན་གཞོན་ཚེ་མིང་ཅན་ཞིག་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་འདུག་་་

ཨོ་སི་ཊི་རེ་ཡའི་ནང་བོད་དོན་གསུང་བཤད་གནང་།

བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་ནས་ཨོ་སི་ཊི་རེ་ཡའི་ཨིན་སི་བྷི་རག་གཙུག་ལག་སློབ་ཆེན་གྱི་དགེ་ལས་སློབ་པྲུག་ཚོར་བོད་དོན་སྐོར་ལ་གསུང་བཤད་གནང་འདུག་་་