སྐུའི་གཅེན་པོ་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་ལ་བཅར་འདྲི།

བསྐྱར་བཅོས།: ༢༠༡༦/༡༠/༡༧

Leave a Reply

One thought on “སྐུའི་གཅེན་པོ་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་ལ་བཅར་འདྲི།

  1. ཐོས་པ་དགའ།

    དུས་བབ་ཚང་བཀའ་དྲིན་ཤིན་ཏུ་ཆེ། ལྷག་པར་དུ་དོན་འགྲུབ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་བཀའ་དྲིན་ཆེ། སྐུ་ངོ་རྒྱལ་ལོ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་ཧ་ཅང་རིན་ཐང་ཅན་གནང་འདུག སྐུ་ངོ་མཆོག་སྐུ་ཚེ་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་པའི་སྨོན་འདུན་སྙིང་ནས་ཞུ།