བཙན་བྱོལ།

༧གོང་ས་མཆོག་གིས་བོད་དོན་ནི་བོད་མི་ས་ཡ་དྲུག་གི་དོན་རེད་མ་གཏོགས་ཁོང་སྒེར་གྱི་གནད་དོན་ཆགས་མེད་ཅེས་རྒྱ་ནག་ལ་ལན་འདེབས་གནང་ཡོད་པ་རེད།་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས། གཞོན་སྐྱེས་ཚོ་ནི་འགྲོ་བ་མིའི་མ་འོངས་པ་རེད་ལ། ཡི་ཤུའི་བླ་ཆེན་པོབ་ཀྱིས་ཐེངས་འདིར་ཁོང་ཚོར་ཡིད་ཆེས་དང་ཀུན་སྤྱོད་ཀྱི་རིན་ ཐང་དང་རྩ་དོན་བསྩལ་སོང་། གཞོན་སྐྱེས་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་ཁོ་ནས་འགྲོ་བ་མིའི་མ་འོངས་པ་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ལ་གཏོགས་པའི་མི་རིགས་རྣམས་ཀྱིས་བོད་དོན་ལ་ རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པའི་ཆེད་དུ་ཧི་མ་ལ་ཡའི་ནང་མི་ཞེས་པའི་ཚོགས་པ་གསར་པ་ཞིག་བཙུགས་ཡོད་པ་རེད།་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས། ང་ཚོར་འཚེ་བ་མེད་པའི་སྟོབས་ཤུགས་དང༌། བདེན་པའི་སྟོབས་ཤུགས།  ༧གོང་ས་མཆོག་གིས་དབུ་ཁྲིད་པའི་སྟོབས་ཤུགས་སོགས་བདེན་པ་གསུམ་གྱི་སྟོབས་ཤུགས་ཡོད་པས། ང་ཚོའི་འཐབ་རྩོད་ལ་གྲུབ་འབྲས་ཡོང་ངེས་པ་དེ་གན་རྒྱ་ལྟ་བུ་འཇོག་ཐུབ་པ་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

ཧི་མ་ལ་ཡའི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གི་འབྱུང་ཁུངས་བོད་པ་ཡིན་ལ། འདི་གནས་མ་གནས་ནི་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བ་དམ་ཟབ་ཡོད་པ་རེད། ངས་༧གོང་ས་མཆོག་གི་བུ་སློབ་དུ་གྱུར་པའི་ཧི་མ་ལ་ཡའི་ནང་པའི་མི་དམངས་ཚང་མའི་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

བདུན་ཕྲག་སྔོན་མར་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་ཕྱིར་བཞུགས་སྒར་དུ་ཕེབས་ནས་༧གོང་ས་མཆོག་ གིས་གཙོས་བོད་གཞུང་དམངས་གཉིས་ལ་ཐུགས་ཕམ་དང་བློ་འགྱོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དེ་ བསྒྲགས་སོང༌། དེའི་ཁར་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་གྱི་ཕྱི་ཉིན་རྒྱ་ནག་གིས་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་འདི་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེས་ཡངས་ཚོགས་པ་དང་འཇར་མན་ གྱི་ཞི་བདེའི་ལུས་རྩལ་ཅེས་པ་དང་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་འཛམ་གླིང་གི་ལུས་རྩལ་བ་དག་ གིས་མཚན་རྟགས་བཀོད་པའི་ཞུ་ཡིག་ཅིག་བསྡུ་རུབ་གནང་གི་ཡོད་ལ། ཞུ་ཡིག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

ངྷ་ས་ས་གནས་གཞོན་ནུ་དང་བུད་མེད་གཉིས་ཀྱིས་དབུས་གཞོན་ནུ་དང་བུད་མེད་ལ་མཉམ་ འབྲེལ་གྱིས་ལས་འགུལ་ཆུ་ཚོད་ ༢༤ རིང་གི་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་མཚམས་འཇོག་བྱས་སོང་།་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

སྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས།

ཁྱབ་བསྒྲགས།

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist