རྒྱལ་སྤྱི།

བདུན་ཕྲག་སྔོན་མའི་ནང་ལྡི་ལིར་བཙན་གཡེམ་དོན་རྐྱེན་ཞིག་བྱུང་རྗེས་ལྡི་ལི་གཙོས་པའི་རྒྱ་གར་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་ཁག་ནང་མི་མང་གི་ངོ་རྒོལ་ཤུགས་ཆེན་འབྱུང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། ཁ་སང་ལྡི་ལིར་མི་མང་སྟོང་ཕྲག་མང་པོས་ངོ་རྒོལ་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉིན་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ ༥༨ ཀྱིས་སྲིད་འཛིན་ཨོ་བྷ་མར་བོད་དོན་ཐོག་ཨ་རིའི་སྣེ་འཁྲིད་ཀྱི་ནུས་པ་འདོན་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

དབྱིན་ཡུལ་དང་ཧྥ་རན་སྲིད་གཞུང་གཉིས་ཀྱིས། རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ནང་དྲག་གནོན་མཚམས་འཇོག་གིས་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་གང་མགྱོགས་བསྐྱར་གསོ་དགོས་པའི་ནན་སྐུལ་གནང་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

 གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་གྱི་ལྷོ་ཀོ་རེ་ཡའི་སྲིད་འཛིན་འོས་བསྡུའི་ཁྲོད། ལྷོ་ཀོ་རེ་ཡའི་མཁྲེགས་འཛིན་ཚོགས་པའི་སྲིད་འཛིན་འོས་མི་ལྕམ་པཱར་ཀི་ལ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཡོད་པ་ནི་རྒྱལ་ཁབ་དེའི་བུད་མེད་སྲིད་འཛིན་དང་པོ་ཡིན་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

ཕྱི་ཚེས་ ༡༤ ཉིན་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་ཚོཊ་པ་དང་ཁེ་ཎ་ཌ། ཨ་རིའི་སྲིད་གཞུང་བཅས་ཀྱིས། རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ཐོག་འཛིན་པའི་དྲག་གནོན་སྲིད་བྱུས་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་དང་འབྲེལ། བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་གང་མགྱོཊ་བསྐྱར་གསོ་དགོས་པའི་ནན་སྐུལ་ཞུས་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

བྱང་ཀོ་རེ་ཡའི་མེ་ཤུགས་འཕུར་མདའ་ཚོད་ལྟ་བྱས་པར་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐབས་འདིར། བྱང་ཀོ་རེ་ཡའི་ནང་རྒྱལ་ཁའི་དགའ་སྟོན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

ཁ་སང་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་ཨ་རིའི་མངའ་སྡེ་མཱ་སེ་ཆིའུ་སེ་ནང་ཀུ་ཤུ་རྟགས་ཅན་གྱི་ཁ་པར་ཉོ་འཚོང་གི་གནས་ཚུལ་ཁྲོད། རྒྱ་རིགས་བུད་མེད་ཅིག་ལ་ཉེན་རྟོག་པས་གློག་རྒྱུག་བཙུགས་ཏེ་རྨས་སྐྱོན་བཟོས་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

སྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས།

ཁྱབ་བསྒྲགས།

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist