གསར་འགྱུར།

རྒྱ་ནག་གི་མི་དམངས་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར་གྱི་དབྱིན་ཡིག་དཔར་མ་ཞིག་དེ་རིང་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་ཐོག་དང་པོར་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་ཡོད་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

ཟླ་སྔོན་མར་བོད་ཀྱི་དུས་བབ་གསར་ཁང་གིས་ཧྥ་རན་སི་ནས་བོད་དོན་བགྲོ་གླེང་ཞིག་ གོ་སྒྲིག་བྱས་ལ། འདི་ནི་བཙན་བྱོལ་གྱི་བོད་ཡིག་གསར་ཁང་ཞིག་གིས་ཡུ་རོབ་ནས་བོད་དོན་བགྲོ་གླེང་ གོ་སྒྲིག་བྱས་པ་ཐོག་མ་དེ་ཆགས་ཡོད་ཚུལ་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

རྩོམ་པ་པོ་གྲྭ་འབྲོག་རུ་ཚུལ་ཁྲིམས་ལགས་རྒྱ་གཞུང་གི་ཉེན་རྟོག་པས་འཛིན་བཟུང་དང།  ཁོང་གིས་འདོན་སྤེལ་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད་པའི་ཁ་བའི་ཚེ་སྲོག་ཅེས་པའི་རྩོམ་རིག་ཚགས་ཤོག་དེའང་བཀག་འགོག་བྱས་ཡོད་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

ངས་རང་ཉིད་པཱ་ལགས་ཆགས་ན་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་མིན་ཤེས་ཀྱི་མེད། ཡིན་ཡང་། ངས་རྗེས་མ་ལྟ་སྐྱོང་ཡག་པོ་བྱས་ཏེ་པཱ་ལགས་ཡག་པོ་ཞིག་བྱེད་གི་ཡིན་ཟེར།་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

༧རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནི་བླ་མ་ཞིག་ཡིན་སྟབས། དུས་རབས་ཉེར་གཅིག་པའི་ནང་འདིར་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ཕྱག་ལས་གནང་རྒྱུ་དཀའ་ལས་ཁག་པོ་ ཆགས་ཡོད་པ་རེད། གང་ཡིན་ཟེར་ན་ང་ཚོར་དམངས་གཙོའི་རིང་ལུགས་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། དམངས་གཙོ་ཟེར་བ་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

གཞིས་ཆགས་ཁ་ཤས་སུ་ཁང་བ་མཐོན་པོ་དང་རྫིག་པོ་བརྒྱབས་ཏེ། ང་ཚོ་རྒྱ་གར་ནང་དུ་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཡིན་པ་དང་། ང་ཚོ་རྒྱ་གར་བའི་མགྲོན་པོ་ཡིན་པ་བསམ་བློར་འཁོར་གྱིན་མེད་པའི་སྲོལ་འདྲ་བོ་ འདུག དེ་འདྲ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་པ་མ་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

སྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས།

ཁྱབ་བསྒྲགས།

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist