གསར་འགྱུར།

གཞན་ཕན་ནི་ནམ་རྒྱུན་སུས་ཀྱང་བཤད་ཐུབ་རུང་སྒྲུབ་མི་ཐུབ་པའི་འདུ་ཤེས་རིགས་ ཤིག་ཡིན། ཡིན་ཡང་དེ་རིང་ངས་བཤད་ཀྱིན་པའི་གཞན་ཕན་ནི་བོད་ནས་གསར་དུ་བཙན་བྱོལ་ལ་ཕེབས་མ་ ཐག་པའི་འབྲོག་པ་ཞིག་སྟེ། འདས་པའི་ལོ་ ༣༠ རིང་ཕེབས་པའི་བོད་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

རྡུལ་ཕྲན་གཅིག་ཁོ་ནའི་སྟེང་གི་འཇིག་རྟེན་ཞེས་པ་ནི་༧གོང་ས་མཆོག་གི་གསུང་རྩོམ་གྲགས་ཅན་ཞིག་ཡིན་ལ། དེབ་འདི་ཐོག་མར་༧གོང་ས་མཆོག་གི་གསུང་བསྒྱུར་བ་ཐུབ་བསྟན་སྦྱིན་པ་ལགས་ཀྱིས་དབྱིན་ཡིག་ནང་བྲིས་ནས་བཏོན་པ་དང་། དེབ་ཀྱི་ཁ་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

ཨ་རིའི་ཨོ་ཧ་ཨོ་མངའ་སྡེ་ནང་ཡོད་པའི་མེ་ཡ་མེ་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དང་ངྷ་ས་ རིགས་ལམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གཉིས་ཀྱིས་ཤེས་རིག་བརྗེ་རེས་ཀྱི་ཐད་ཆོད་གན་མཚན་རྟགས་ བཀོད་དེ། མ་འོངས་པར་སློབ་གླིང་འདི་གཉིས་ཀྱི་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

སེ་ར་ཐེག་ཆེན་ཆོས་གླིང་ནི་དུས་ཡུན་ཆུ་ཚོད་གཉིས་ནང་བོད་ཡིག་གི་ཚགས་ཤོག་སུམ་ བརྒྱ་ལྷག་འགྲིམ་པའི་ཁྲོམ་ར་ཆེ་ཤོས་ཡིན་ནའང༌། གྲྭ་པའི་གྲངས་འབོར་དང་ཉིན་རེ་བཞིན་ཚགས་པར་ཆིག་སྟོང་ལྷག་འགྲིམ་བཞིན་པའི་རྒྱ་ གར་དུས་བབ་ཀྱི་འགྲིམ་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

མདོ་སྨད་རྔ་བ་ཁུལ་གྱི་ད་ལྟའི་གནས་སྟངས་ལ་ཕྱི་ཕྱོགས་ནས་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་རྣམ་ པར་ཡོད་ཀྱང༌། དོན་དངོས་སྔར་བཞིན་དམ་དྲག་དང་དངངས་སྐྲག་འོག་གནས་ཡོད་འདུག་ལ། བོད་མི་མང་བོ་ཞིག་ད་དུང་བྲོས་བྱོལ་དུ་སོང་ནས་ཕྱིར་ནང་དུ་ཡོང་ཐུབ་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

ལོ་འདིར་བོད་ཆོལ་ཁ་གསུམ་གྱི་རྫོང་ ༩༠ ལྷག་གི་ནང་ལས་འགུལ་གྲངས་ ༣༠༠ ལྷག་སྤེལ་ཏེ་མི་ ༦༤༠༠ ལྷག་འཛིན་བཟུང་བཙོན་འཇུག་བྱས་ཡོད་པ་རེད།་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

༧གོང་ས་མཆོག་གི་མཛད་འཕྲིན་ནི་སྤྱིར་ན་ཉིན་ ༣༦༠ རིང་ལ་ཡོད་ཀྱང་། སྐབས་ཐོག་ ༢༠༠༨ ལོར་བོད་དང་རྒྱ་ནག་གི་ཕྱོགས་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་མཛད་འཕྲིན་གཙོ་བོ་ཁག་བཅུ་འདིར་འདེམ་བཀོད་བྱས་པ་ཡིན།་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

སྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས།

ཁྱབ་བསྒྲགས།

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist