གསར་འགྱུར།

བདག་གིས་རང་སྲོག་རང་གིས་གཅོད་དོན། ང་རང་སྒེར་གྱི་དོན་དག་གང་ཡང་མིན། བོད་ལ་རང་དབང་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ཐབས་རྡུགས་འདི་འཛམ་གླིང་མི་དམངས་ཡོངས་ལ་གསལ་སྟོན་བྱ་ཆེད་ཡིན། བོད་པའི་གནས་སྟངས་དངོས་དེ་ཐེངས་འདིར་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

བདག་གིས་རང་སྲོག་རང་གིས་གཅོད་དོན། ང་རང་སྒེར་གྱི་དོན་དག་གང་ཡང་མིན། བོད་ལ་རང་དབང་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ཐབས་རྡུགས་འདི་འཛམ་གླིང་མི་དམངས་ཡོངས་ལ་གསལ་སྟོན་བྱ་ཆེད་ཡིན། བོད་པའི་གནས་སྟངས་དངོས་དེ་ཐེངས་འདིར་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

བདག་གིས་རང་སྲོག་རང་གིས་གཅོད་དོན། ང་རང་སྒེར་གྱི་དོན་དག་གང་ཡང་མིན། བོད་ལ་རང་དབང་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་མེད་པའི་གནས་སྟངས་ཐབས་རྡུགས་འདི་འཛམ་གླིང་མི་དམངས་ཡོངས་ལ་གསལ་སྟོན་བྱ་ཆེད་ཡིན། བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་དངོས་དེ་ཐེངས་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

ལྷ་ས་ལྷོ་ཁ་དང་ལྷུན་འགྲུབ་རྫོང༌། ཆབ་མདོ། ནག་ཆུ། གཞིས་རྩེ་སོགས་སུ་ཆུ་ཚོད་ ༣༦ རིང་གངས་ཆེན་བསྟུད་མུར་བབས་ཏེ་མི་ཕྱུགས་གཉིས་ཀར་ཤི་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་ཕོག་ཡོད་ཅིང༌། སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ལམ་ཁ་འགག་སྟེ་རོགས་སྐྱོར་དུས་སུ་མ་འབྱོར་བར་དཀའ་ངལ་ཤུགས་ཆེན་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

ལྷ་ས་ལྷོ་ཁ་དང་ལྷུན་འགྲུབ་རྫོང༌། ཆབ་མདོ། ནག་ཆུ། གཞིས་རྩེ་སོགས་སུ་ཆུ་ཚོད་ ༣༦ རིང་གངས་ཆེན་བསྟུད་མུར་བབས་ཏེ་མི་ཕྱུགས་གཉིས་ཀར་ཤི་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་ཕོག་ཡོད་ཅིང༌། སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ལམ་ཁ་འགག་སྟེ་རོགས་སྐྱོར་དུས་སུ་མ་འབྱོར་བར་དཀའ་ངལ་ཤུགས་ཆེན་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

ང་ཚོ་༧རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་དགའ་ཞེན་ཆེ་བ་དེ་ནི་འགོག་ཐབས་ཡོད་པ་ཞིག་མ་རེད། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་བོད་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྒང་ནས་གྲོས་བསྡུར་བྱེད་པ་ཡིན་ན་ད་གཟོད་འཆམ་མཐུན་སྤྱི་ཚོགས་འཛུགས་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

སྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས།

ཁྱབ་བསྒྲགས།

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist