ས་ཁྲའི་ནང་བོད་དང་ཐའེ་ཝན་སོགས་ཚུད་མེད་པར་བསྙད་དེ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་མུ་འབྲེལ་བརྩེ་དུང་གློག་བརྙན་ཞིག་གི་ས་ཁྲའི་ནང་བོད་ཀྱི་ས་མཚམས་ཁུལ་དང་ཐའེ་ཝན། ཧེ་ནན་ཞིང་ཆེན་སོགས་ཚུད་མེད་པར་བརྗོད་དེ་ཁྲིམས་ལྟར་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ལུགས་བརྗོད་འདུག

ཁ་སང་ཕྱི་ཚེས་ ༡ ཉིན། རྒྱ་ནག་གི་རང་བྱུང་ཐོན་ཁུངས་ལྷན་ཁང་ (Ministry of Natural Resources) གིས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བ་ལྟར་ན། མུ་འབྲེལ་བརྩེ་དུང་གློག་བརྙན་(Go Go Squid!)ཞེས་པ་ཞིག་གི་ནང་བོད་ཀྱི་ས་མཚམས་ཁུལ་དང་ཐའེ་ཝན། དེ་བཞིན་ཧེ་ནན་ཞིང་ཆེན་ (Hainan) སོགས་ཚུད་མེད་པའི་ས་ཁྲ་ཞིག་བེད་སྤྱོད་བཏང་ཡོད་པར་བརྟེན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ས་ཁྲ་དེ་ཡོད་སའི་མུ་འབྲེལ་ལེའུ་གཅོད་དུ་བཅུག་པ་དང་། ཐའེ་ཝན་ནས་ཡིན་པའི་གློག་བརྙན་དེའི་བཟོ་སྐྲུན་མི་སྣ་ཞིག་གི་མིང་ནག་གསུབ་བཏང་ཡོད་པ་མ་ཟད། གནད་དོན་དེ་ཁྲིམས་ལྟར་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་བརྗོད་འདུག

རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་གོ་ལའི་དུས་བབ་ཀྱིས། མུ་འབྲེལ་གློག་བརྙན་དེ་བཟོ་བསྐྲུན་བྱེད་མཁན་ནང་ཐའེ་ཝན་གྱི་གློག་བརྙན་འཁྲབ་འཁྲིད་པ་ཆི་ཡུས་ནིན་ (Qu Youning)ཞེས་པ་ཞིག་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་ནི་གློག་བརྙན་ནང་ས་ཁྲ་དེ་འཇོག་མཁན་ཡིན་སྐོར་དང་། གློག་བརྙན་དེ་ཕབ་བསྐྲུན་མ་ཚར་གོང་ནས་ཁོས་ངོ་དེབ་ཐོག་ཐའེ་ཝན་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་ལ་སོ་སོར་རང་དབང་གཙང་མའི་བདག་དབང་ཡོད་པའི་བསམ་ཚུལ་བཏོན་པར་དགའ་མོས་བྱས་ཡོད་པས། ཐའེ་ཝན་ཁ་བྲལ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོད་པའི་དོགས་པ་ཡོད་ཚུལ་བཀོད་འདུག

གློག་བརྙན་འཁྲབ་འཁྲིད་པ་ཆི་ཡུས་ནིན་(Qu Youning) གྱིས། ཁོས་རྒྱ་ནག་གཅིག་གི་སྲིད་བྱུས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ལས་ཐའེ་ཝན་ཁ་བྲལ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ཀྱི་མེད་ལུགས་དང་། རྒྱ་ནག་སྐམ་ས་དང་ཐའེ་ཝན་གཉིས་ཀྱིས་མཐུན་པའི་ལམ་ནས་སྐད་ཆ་བཤད་པའི་རེ་བ་ཡོད་སྐོར་བརྗོད་ཡོད་ནའང་། རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་ཉེས་འཛུགས་འོག་གློག་བརྙན་བཟོ་སྐྲུན་ཁང་གིས་ཁོང་གི་མིང་གློག་བརྙན་དེའི་ནང་ནས་བསུབས་ཡོད་པ་མ་ཟད། གློག་བརྙན་དེའི་ལེའུ་ ༣༩ པའི་ནང་ཡོད་པའི་ས་ཁྲ་དེ་རྒྱ་ནག་གི་(Tencent Video) ནང་བསུབས་ཡོད་པ་དང་།  དེ་བཞིན་ཡུ་ཊུབ་ (YouTube) ནང་ལེའུ་ ༣༩ པའི་ནང་གི་ས་ཁྲ་དེ་ཡང་བསུབས་ཡོད་པ་རེད།

ཐེངས་འདིའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་རྗེས། རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་གསར་ཁང་མི་མང་ཉིན་རེའི་ཚགས་པར་སོགས་ཀྱིས་ཝེ་པའོ་ (Weibo) སྤྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་དུ། མི་མང་ནས་རྒྱ་ནག་གི་ས་ཁྲ་ཡང་དག་པར་སྦྱོང་དགོས་པ་དང་། རང་གི་ཕ་ཡུལ་མ་ནོར། རྒྱ་ནག་རྩ་བ་ནས་ཉུང་དུ་འགྲོ་རུང་ཟེར་བ་སོགས་སྤེལ་ཏེ། ཐའེ་ཝན་དང་རྒྱ་གར་གྱི་ཨ་རུ་ན་ཅལ་མངའ་སྡེ་སོགས་ཚུད་པའི་ས་ཁྲ་དེ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་སྐུལ་འདེད་གཏོང་གི་ཡོད་འདུགརྒྱ་སྐད་ཀྱི་མུ་འབྲེལ་བརྩེ་དུང་གློག་བརྙན་ (Go Go Squid!) ཟེར་བ་དེ་འདི་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༩ ཉིན་ཐོག་མར་རྒྱ་ནག་གི་ (Dragon TV) དང་ (Zhejiang TV) བརྙན་འཕྲིན་ཁང་གཉིས་བརྒྱུད་བསྟན་ཡོད་པ་དང་། ཉིན་གཉིས་ཀྱི་སྔོན་ཏེ་ཕྱི་ཚེས་ ༣༡ ཉིན་ལེའུ་ ༣༩ པ་བསྟན་ཡོད་པ་དང་། ལེའུ་དེའི་དྲ་ཐོག་གི་རྩེད་མོ་འགྲན་བསྡུར་ནང་ཨེ་ཤ་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཅིག་གི་ས་ཁྲ་མངོན་ཡོད་པ་དང་། ས་ཁྲའི་ནང་རྒྱ་ནག་གིས་ལྷོ་བོད་དུ་འབོད་བཞིན་པའི་བོད་ཧིན་ས་མཚམས་སུ་ཁེལ་བའི་ཨ་རུ་ན་ཅལ་མངའ་སྡེ་དང་(Aksai Chin)། དེ་བཞིན་ཐའེ་ཝན་དང་ཧེ་ནན་ཞིང་ཆེན་བཅས་ཚུད་མེད་རྐྱེན་སྐྱོན་འཛུགས་བྱས་ཡོད་པ་རེད།

ས་ཁྲའི་ནང་བོད་དང་ཐའེ་ཝན་སོགས་ཚུད་མེད་པའམ་ཡང་ན། མཁའ་འགྲུལ་ལས་ཁུངས་དང་ཚོང་གཉེར་ཁང་སོགས་ཀྱིས་བོད་དང་ཐའེ་ཝན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངོ་བོར་ལོགས་སུ་བཞག་པའི་རྐྱེན་གྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་པ་དང་། སྤྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་ནས་རྩོད་གླེང་བྱུང་ཤུགས་ཆེན་བྱུང་བ། དེ་བཞིན་འབྲེལ་ཡོད་ལ་ཚོང་ལས་མཉམ་འབྲེལ་བཀག་སྡོམ་བྱས་པ་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཉེ་བའི་ལོ་ཤས་ནང་ཐེངས་འགར་བྱུང་ཡོད་པ་རེད།

གསར་འགོད་པ། ཀླུ་མགོན་ཐར།

བསྐྱར་བཅོས།: ༢༠༡༩/༠༨/༠༣

Leave a Reply

2 thoughts on “ས་ཁྲའི་ནང་བོད་དང་ཐའེ་ཝན་སོགས་ཚུད་མེད་པར་བསྙད་དེ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས།

  1. གཞུང་པ་ཚེ་དབང་བསོད་ནམས་

    This is beyond control of chinese authority and day dream
    of china and china should not interfare every social activities
    or platform like this in feture any cost otherwise china will
    Sucide herself in this twenty first century.