བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གློག་བརྙན།

ཨ་རིའི་ཧོ་ལེ་ཝོ་ཌི་གློག་བརྙན་འཁྲབ་སྟོན་པ་རི་ཆར་ཌི་གྷེར་ལགས་ཀྱིས་ཟླ་རྗེས་མའི་ནང་ལ་དྭགས་ནས་བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་དང་འབྲེལ་བའི་གློག་བརྙན་ཞིག་འཁྲབ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

་་་

ལྕགས་ལམ་ལ་དོགས་ཟོན་བྱོས།

རྒྱ་ནག་གིས་པཱ་ཀི་སི་ཐན་ནང་མེ་འཁོར་ལྕགས་ལམ་མཐུད་འཆར་ཡོད་པ་དེ་རྒྱ་གར་གྱིས་ ཡིད་གཟབ་བྱེད་དགོས་པའི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་ལ། དེའི་ཐད་རྒྱ་གར་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་གདོང་ལེན་བྱ་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་དགོས་ཟེར།

་་་

མི་རེ་རེ་ངོ་རེ་ཤིན་ཏུ་རྩ་ཆེན་ཡིན།

ཉུང་སྐྱེས་ཕྱུག་འགྱུར་གྱི་ལས་འཆར་ལག་བསྟར་བྱས་པ་ནས་བཟུང་། ཕྲུ་གུ་གཅིག་ལས་སྐྱེས་རྒྱུར་འདོད་པ་མེད་པའི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཁྱིམ་ཚང་ ༢༨༨༤༩ ཙམ་དང་། ཕྲུ་གུ་གསུམ་སྐྱེས་ཆོག་པའི་འབྲོག་པའི་ཁྱིམ་ཚང་ ༡༠༩༤༠ ཡིས་དེང་ཕྱིན་ཕྲུ་གུ་གཅིག་གམ་གཉིས་ལས་མི་སྐྱེས་པའི་ཁས་ལེན་འོག་ཁྱིམ་ཚང་རེར་ རྒྱ་སྒོར་ ༣༠༠༠ རེའི་བྱ་དགའ་སྤྲད་ཡོད་ཅེས་བརྗོད་ཡོད་འདུག

་་་

གསེར་བུམ་དང་འབར་གས།

ཡུ་གྷན་ཌའི་རྒྱལ་སར་མང་ཚོགས་ཀྱིས་འཛམ་གླིང་བུམ་པའི་རྩེད་འགྲན་ལ་ལྟ་སྐབས། བསྟུད་མར་ཐེངས་གཉིས་ལ་འབར་རྫས་ཀྱི་གས་གཏོར་ཆེན་པོ་ཞིག་བྱུང་སྟེ་ཉུང་མཐར་མི་ ༡༣༠ ཙམ་ལ་ཤི་རྨས་བྱུང་ཡོད་འདུག 

་་་

གསར་འགོད་པའི་ལག་དེབ་ཅིག་དབུ་འབྱེད་བྱས་པ།

ནོར་ཝེ་བོད་ཀྱི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གིས་གསར་འགོད་པའི་ལག་དེབ་ཅེས་པ་པར་དུ་བསྐྲུན་ ཏེ། དེས་ད་ལྟ་བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་གསར་འགོད་པའི་ཕྱག་ལས་གནང་བཞིན་པ་དང་། འབྱུང་འགྱུར་དེ་ལྟའི་ལས་རིགས་ནང་ཞུགས་མཁན་རྣམས་གཙོས། བོད་མིའི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཐུགས་ཕན་མི་དམན་ཙམ་ཡོང་བའི་རེ་བ་དང་ཡིད་ཆེས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཟེར།

་་་

མི་ ༢༠༠ བསད་པ།

ཀོང་གྷོར་མེ་སྐྱོན་བྱུང་སྟེ་མི་ ༣༠༠ ཙམ་ལ་ཤི་རྨས་ཚབས་ཆེན་ཐེབས་ཡོད་འདུག

་་་

ལྷ་ཁང་དུ་དམར་གསོད།

པ་ཀ་སི་ཐན་གྱི་ལྷ་ཁང་ཞིག་ཏུ་གས་གཏོར་ཐེངས་ ༣ བྱུང་སྟེ་ཉུང་མཐར་མི་ ༤༡ བསད་པ་དང་མི་ ༡༧༥ ཙམ་ལ་རྨས་ཕོགས་ཡོད་འདུག

་་་