དབྱིན་ཡུལ་དུ་དམར་གསོད།

དབྱིན་ཡུལ་ནང་མེ་མདའ་ཐོགས་མཁན་རླངས་འཁོར་ཁ་ལོ་བ་ཞིག་གིས་མི་ ༡༢ དམར་གསོད་དང་མི་ ༢༥ ལ་རྨས་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་བཟོས་མཐར་རང་ཤི་བརྒྱབ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ཡོད།  

་་་

དམག་དོན་འགྲོ་སོང་ཆེ་ཤོས།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༩ ལོར་འཛམ་གླིང་ཐོག་དམག་དོན་འགྲོ་སོང་ཆེ་ཤོས་གཉིས་པ་དེ་རྒྱ་ནག་ཆགས་ཡོད་སྐོར། ད་ལོ་སི་ཝེ་ཌན་སུ་ཊོ་ཁུ་ཧོལ་ཞི་བདེ་ཞིབ་འཇུག་ལྟེ་གནས་ཞེས་པའི་སྙན་ཐོ་ཞིག་བཏོན་ཡོད་པའི་ནང་བཀོད་འདུག

་་་

གསང་མིང་འོག་གི་འཇབ་རྒོལ་བ་དང་རྨས་མ་ཚོ།

ཁྱེད་ལ་དཀའ་ངལ་ཡོད་ན་གསང་མིང་བེད་སྤྱད་བྱེད་ལོས་ཆོག ཡིན་ནའང་། ཁྱེད་ཀྱིས་གསང་མིང་གི་འོག་ནས་མི་གཞན་ལ་དོན་མེད་ཀྱི་དཀའ་ངལ་མ་སྤྲོད། གཞི་མེད་སྐྱོན་འཛུགས་དང་སྐུར་འདེབས་དེ་དག་ནི་དྲ་ཐོག་གི་རྩོམ་པ་པོ་དང་ཀློག་ པ་པོའི་བར་གྱི་ཁོར་ཡུག་ལ་གཏོར་སྐྱོན་དུ་འགྱུར་གྱིན་འདུག

་་་

མི་ ༦༥ བསད་པ།

རྒྱ་གར་གྱི་ནུབ་བྷང་གྷལ་དུ་མེ་འཁོར་གཉིས་གདོང་ཐུག་བརྒྱབ་སྟེ་ཉུང་མཐར་མི་ ༦༥ བསད་ཡོད་འདུག

་་་

རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་རིག་པའི་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་བཅུ་གཉིས་པ་དང་ཕྱི་བསྐྱོད་མཐོང་མཆན།(Visa)

ད་ཐེངས་བོད་རིགས་ཚོགས་བཅར་བ་ཚོར་ཐེངས་སྔོན་མ་དག་དང་མ་འདྲ་བའི་དཀའ་ངལ་ཞིག་ འཕྲད་བཞིན་ཡོད། དེ་ནི་ཕྱི་བསྐྱོད་ལག་འཁྱེར་(Passport)དང་ཕྱི་བསྐྱོད་ཐོང་མཆན་(Visa)གཉིས་ཀྱི་སྐོར་ནས་ཡིན།

་་་

མི་ ༡༥༨ ལ་ཤི་སྐྱོན།

རྒྱ་གར་གྱི་གནམ་གྲུ་ཞིག་ལ་ཆག་སྐྱོན་ཤོར་ཏེ་ཉུང་མཐར་མི་ ༡༥༨ ལ་ཤི་སྐྱོན་བྱུང་ཡོད་འདུག

་་་

འཛམ་གླིང་རི་འཛེཊ་པ་ཆུང་ཤོས།

རང་ལོ་ ༡༣ ཡིན་པའི་ཨ་རིའི་བུ་ལོ་མག་ལཊ་ཇོ་མོ་གླང་མར་འཛེགས་ཏེ་འཛམ་གླིང་གི་ཟིན་ཐོ་ གཏོར་ཡོད་འདུག

་་་

དབྱིན་ཡིག་གི་གསར་ཤོག་ཅིག

ཧོང་ཀོང་ནང་ The Epoch Times  དབྱིན་ཡིག་གསར་ཤོག་ཐོག་མ་དེ་པར་འགྲེམས་བྱེད་ཐུབ་ཡོད་འདུག

་་་