བོད་ཀྱི་དུས་བབ།

བོད་ཀྱི་དུས་བབ།

བདུན་ཕྲག་སྔོན་མར་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་ཕྱིར་བཞུགས་སྒར་དུ་ཕེབས་ནས་༧གོང་ས་མཆོག་ གིས་གཙོས་བོད་གཞུང་དམངས་གཉིས་ལ་ཐུགས་ཕམ་དང་བློ་འགྱོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དེ་ བསྒྲགས་སོང༌། དེའི་ཁར་སྐུའི་འཁྲུངས་སྐར་གྱི་ཕྱི་ཉིན་རྒྱ་ནག་གིས་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་འདི་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སྲིད་སློབ་གསོ་དང་དྲག་པོའི་བྱ་སྤྱོད་ཀྱིས་གྲྭ་པ་རྣམས་ལ་ཚད་ལས་ བརྒལ་བའི་སུན་གཙེར་དང་རང་དབང་མེད་པར་བཟོ་བཞིན་ཡོད་ལ། ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢ ནས་བཟུང་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་གྱི་གྲྭ་པ་རྣམས་བྲོས་བྱོལ་དུ་འགྲོ་དགོས་ཆགས་ཏེ། དགོན་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་དང་ཨ་རི། ར་ཤི་ཡ་དང་རྒྱ་ནག  དབྱིན་ཇི་སོགས་ཀྱིས་ཨི་རན་ལ་རྒྱལ་སྤྱི་རང་བཞིན་གྱི་ཁེ་འབབ་ཅིག་སྤྲད་དེ་ རྡུལ་ཕྲན་ལས་གཞི་མཚམས་འཇོག་ཡོང་བའི་རེ་བ་བརྒྱབས་ཡོད་པ་དང༌། ཨི་སི་རེལ་གྱི་དམག་འཐབ་གནམ་གྲུ་བརྒྱ་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཉེས་ཡངས་ཚོགས་པ་དང་འཇར་མན་ གྱི་ཞི་བདེའི་ལུས་རྩལ་ཅེས་པ་དང་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་འཛམ་གླིང་གི་ལུས་རྩལ་བ་དག་ གིས་མཚན་རྟགས་བཀོད་པའི་ཞུ་ཡིག་ཅིག་བསྡུ་རུབ་གནང་གི་ཡོད་ལ། ཞུ་ཡིག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

ཡུ་རོབ་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་རྒྱ་ནག་གི་མགོ་ཁྲིད་ཚོའི་ བར་གྱི་གྲོས་མོལ་འདི་གྲུབ་འབྲས་ལ་ཁ་གཏད་ནས་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་འགྲོ་བར་ སྐུལ་འདེད་བྱེད་རྒྱུའི་རེ་བ་གནང་གི་ཡོད་ཟེར།་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

ལོ་འདིའི་༧གོང་ས་མཆོག་གི་འཁྲུངས་སྐར་ཉིན་རྒྱ་གཞུང་གིས་སླར་ཡང་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་སྤྱི་དང་བར་སྐོར་གླིང་སོགས་སུ་དམ་དྲག་བྱས་ཡོད་པ་དང་། གདན་ས་ཁག་ལ་དམ་དྲག་བྱས་ཏེ་འགྲུལ་བཞུད་ལ་དོགས་ཟོན་བྱས་ཡོད་འདུག འོན་ཀྱང་གདན་ས་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

ཟླ་སྔོན་མར་བལ་ཡུལ་ཉེན་རྟོག་པས་འཇུས་པའི་བལ་ཡུལ་གྱི་བོད་མིའི་མགོ་ཁྲིད་གསུམ་དེ་འཇུ་དོན་ལ་བལ་ཡུལ་ཉེན་རྟོག་པར་ཁུངས་སྐྱེལ་ར་སྤྲོད་འདང་ངེས་མེད་པར་བརྟེན། བལ་ཡུལ་ཆེས་མཐའོའི་ཁྲིམས་ཁང་གིས་བོད་མི་གསུམ་དེ་གང་མགྱོགས་གློད་དགོས་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

འདི་ལོའི་༧གོང་ས་མཆོག་གི་འཁྲུངས་སྐར་ཉིན་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་མི་ཚོར་རྒྱུན་ སྲོལ་ལྟར་བསང་གཏོང་བ་དང་སྤྲོ་སྐྱིད་གཏོང་བ་སོགས་བྱེད་བཅུག་མེད་པ་མ་ཟད། བོད་མི་འདུས་སྡོད་ཀྱི་ས་ཆ་ཚང་མར་སྔར་ལས་དམ་དྲག་ཆེན་པོ་བྱས་ཡོད་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

ཕུལ་བྱུང་ཟིན་བྲིས་པ།

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist