བོད་ནང་།

ལྷ་ས་ལྷོ་ཁ་དང་ལྷུན་འགྲུབ་རྫོང༌། ཆབ་མདོ། ནག་ཆུ། གཞིས་རྩེ་སོགས་སུ་ཆུ་ཚོད་ ༣༦ རིང་གངས་ཆེན་བསྟུད་མུར་བབས་ཏེ་མི་ཕྱུགས་གཉིས་ཀར་ཤི་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་ཕོག་ཡོད་ཅིང༌། སྐྱེལ་འདྲེན་གྱི་ལམ་ཁ་འགག་སྟེ་རོགས་སྐྱོར་དུས་སུ་མ་འབྱོར་བར་དཀའ་ངལ་ཤུགས་ཆེན་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

ང་ཚོ་༧རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་དགའ་ཞེན་ཆེ་བ་དེ་ནི་འགོག་ཐབས་ཡོད་པ་ཞིག་མ་རེད། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་བོད་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྒང་ནས་གྲོས་བསྡུར་བྱེད་པ་ཡིན་ན་ད་གཟོད་འཆམ་མཐུན་སྤྱི་ཚོགས་འཛུགས་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

ང་ཚོ་༧རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་དགའ་ཞེན་ཆེ་བ་དེ་ནི་འགོག་ཐབས་ཡོད་པ་ཞིག་མ་རེད། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་བོད་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྒང་ནས་གྲོས་བསྡུར་བྱེད་པ་ཡིན་ན་ད་གཟོད་འཆམ་མཐུན་སྤྱི་ཚོགས་འཛུགས་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

ང་ཚོ་༧རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་དགའ་ཞེན་ཆེ་བ་དེ་ནི་འགོག་ཐབས་ཡོད་པ་ཞིག་མ་རེད། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་བོད་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྒང་ནས་གྲོས་བསྡུར་བྱེད་པ་ཡིན་ན་ད་གཟོད་འཆམ་མཐུན་སྤྱི་ཚོགས་འཛུགས་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་དུ་ཆུ་མཛོད་ ༧༥༠ ལྷག་རྒྱག་འཆར་ཡོད་པ་དང༌། འདས་བའི་ལོ་ཤས་ནང་ཆུ་མཛོད་གསར་རྒྱག་ཐད་རྒྱ་སྒོར་ས་ཡ་ ༢༩ ལྷག་གི་མ་དངུལ་བཏང་སྟེ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ཡོད་འདུག་ལ། ལོ་འདིར་སྔོན་མ་ལས་མ་དངུལ་མང་དུ་བཏང་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

གྲྭ་འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོའམ་མགོ་ལོག་འཇིགས་མེད་ལགས་ཕྱི་ཚེས་ ༡༥ ཉིན་ཀ་ཆུའི་བཙོནཁང་ནས་གློད་དེ་ད་ཆར་ཕྱིར་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་དགོན་པར་ ཕེབས་ཡོད་པ་རེད།་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

སྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས།

ཁྱབ་བསྒྲགས།

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist