བོད་ནང་།

ང་ཚོ་༧རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་དགའ་ཞེན་ཆེ་བ་དེ་ནི་འགོག་ཐབས་ཡོད་པ་ཞིག་མ་རེད། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་བོད་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྒང་ནས་གྲོས་བསྡུར་བྱེད་པ་ཡིན་ན་ད་གཟོད་འཆམ་མཐུན་སྤྱི་ཚོགས་འཛུགས་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

ང་ཚོ་༧རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་དགའ་ཞེན་ཆེ་བ་དེ་ནི་འགོག་ཐབས་ཡོད་པ་ཞིག་མ་རེད། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་བོད་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྒང་ནས་གྲོས་བསྡུར་བྱེད་པ་ཡིན་ན་ད་གཟོད་འཆམ་མཐུན་སྤྱི་ཚོགས་འཛུགས་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

ང་ཚོ་༧རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་དགའ་ཞེན་ཆེ་བ་དེ་ནི་འགོག་ཐབས་ཡོད་པ་ཞིག་མ་རེད། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་བོད་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྒང་ནས་གྲོས་བསྡུར་བྱེད་པ་ཡིན་ན་ད་གཟོད་འཆམ་མཐུན་སྤྱི་ཚོགས་འཛུགས་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་ས་ཁུལ་དུ་ཆུ་མཛོད་ ༧༥༠ ལྷག་རྒྱག་འཆར་ཡོད་པ་དང༌། འདས་བའི་ལོ་ཤས་ནང་ཆུ་མཛོད་གསར་རྒྱག་ཐད་རྒྱ་སྒོར་ས་ཡ་ ༢༩ ལྷག་གི་མ་དངུལ་བཏང་སྟེ་ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་ཡོད་འདུག་ལ། ལོ་འདིར་སྔོན་མ་ལས་མ་དངུལ་མང་དུ་བཏང་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

གྲྭ་འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོའམ་མགོ་ལོག་འཇིགས་མེད་ལགས་ཕྱི་ཚེས་ ༡༥ ཉིན་ཀ་ཆུའི་བཙོནཁང་ནས་གློད་དེ་ད་ཆར་ཕྱིར་བླ་བྲང་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་དགོན་པར་ ཕེབས་ཡོད་པ་རེད།་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

ཟླ་འདིའི་ཚེས་ ༥ ཉིན་གནས་ཚུལ་འབྱོར་བ་ལྟར་ན། མདོ་སྨད་མཛོད་དགེ་ཐང་སྐོར་སོག་ཚང་སྡེ་པ་ནས་ཡིན་པའི་བོད་མི་ཨ་སངས་ལགས་ལོ་ འདིའི་གསུམ་པའི་ཚེས་ ༡༧ ཉིན་གྱི་ཞི་རྒོལ་ཆེན་མོའི་ནང་མཉམ་ཞུགས་བྱས་ཡོད་པའི་ཉེས་མིང་འོག་ཟླ་སྔོན་་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

རྒྱ་ནག་གིས་སི་ཁྲོན་གྱི་བོད་མི་འབྲོག་པ་ ༥༠༠༠༠༠ ལ་ས་ཕག་གི་ཁང་པ་རྒྱག་རྒྱུ་ཡིན་ཟེར་ལ། འདིར་འགྲོ་གྲོན་རྒྱ་སྒོར་དུང་ཕྱུར་ ༥ གནས་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ནང་དམ་དྲག་ཤུགས་ཆེར་བྱས་རྐྱེན་ད་ལྟ་གདན་ས་སེ་འབྲས་དགའ་གསུམ་ གཙོ་བྱས་པའི་དགོན་སྡེ་ཁག་ཏུ་གྲྭ་བའི་གྲངས་འབོར་ཉུང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་འདུག   ་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

སྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས།

ཁྱབ་བསྒྲགས།

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist