མོན་རྟ་དབང་དུ་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཁྲི་གཅིག་ཙམ་གྱིས་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་བྱས། ༢༠༢༣།༤།༢༡ བརྙན་གྱི་པར།

མོན་རྟ་དབང་དང་བོན་གཞིས་ཐོབ་རྒྱལ་གླིང་སོགས་སུ་མི་གྲངས་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་འཛོམས་ཏེ་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སྨོད་ཞུ་བཞིན་པ་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་ཞི་བའི་སྐད་འབོད་བྱས་འདུག མོན་རྟ་དབང་དུ་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཁྲི་གཅིག་ཙམ་གྱིས་ཞི་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།
བཞུགས་སྒར་དྷ་རམ་ས་ལར་སེར་སྐྱ་མི་མང་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་འཛོམས་ཏེ་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་བྱས། ༢༠༢༣།༠༤།༡༧ པར་དུས་བབ།

རྒྱ་གར་ནང་དང་ཁ་ན་ཌ་སོགས་སུ་སེར་སྐྱ་མི་མང་སྟོང་ཕྲག་མང་པོས་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཏེ་༧གོང་ས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་གཞི་མེད་མཚན་སྨོད་ཞུ་མཁན་གསར་ཁང་ཁག་གིས་ངེས་པར་དུ་དགོངས་སེལ་ཞུ་དགོས་པའི་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།
ཧིན་བོད་མཛའ་འབྲེལ་ཚོགས་པས་ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་སྤེལ། ༢༠༢༣།༠༤།༡༥ པར་བོད་ཀྱི་དུས་བབ།

ལ་དྭགས་ཀྱི་དད་ལྡན་སེར་སྐྱ་མི་མང་སྟོང་ཕྲག་མང་པོས་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་གཞི་མེད་མཚན་སྨོད་ཞུ་མཁན་ཚོར་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་བྱེད་བཞིན་རྒྱལ་ས་སླེ་རུ་ཞི་བའི་གོམ་བགྲོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

ཁ་སང་མོན་རྟ་དབང་གི་སེར་སྐྱ་མི་མང་དང་ལྡི་ལི་ས་གནས་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་གཉིས་ནས་ས་གནས་སོ་སོར་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སྨོད་ཞུ་མཁན་ཚོར་ངོ་རྒོལ་ཡོད་པའི་ཞི་བའི་གོམ་བགྲོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

སྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས།

ཁྱབ་བསྒྲགས།

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist