རྒྱ་ནག

Chinese military aircraft pictured during a 2016 drill. PLA jets made more than 30 sorties near Taiwan on Monday. Photo: Xinhua

ཁ་སང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཐའེ་ཝན་གྱི་མཁའ་ཁུལ་དུ་དམག་དོན་གནམ་གྲུ་ ༢༩ སྡེབ་གཏོང་གིས་དྲག་པོའི་འཇིགས་སྐུལ་བྱས་ཡོད་སྟབས་ཐའེ་ཝན་གྱིས་ཀྱང་དྲག་དམག་བཏང་ནས་འགོག་རྒོལ་གྱི་སྟོབས་ཤུགས་ངོམས་ཡོད་འདུག ་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།
CORRECTS TOWN - Flood waters sweep through the ancient town of Feng Huang in central China’s Hunan province, Saturday, June 4, 2022. State media reported some deaths and missing in flooding in the province. (AP Photo) (Uncredited/AP)

རྒྱ་ནག་གི་དབུས་དང་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ས་ཁུལ་ཁག་ཅིག་གི་ནང་དུ་ཆུ་ལོག་དང་ས་རུད་སོགས་འབྱུང་བའི་གོད་ཆག་བྱུང་སྟེ་མི་རྒྱུ་གཉིས་ལ་དཀའ་ངལ་ཤུགས་ཆེན་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།
Beijing has increasingly encouraged the public to be vigilant (Representational)

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ཟེར་བར་གནོད་འཚེ་གཏོང་མཁན་རྩིས་སྤྲོད་བྱས་ཏེ་ཁུངས་དག་ཁ་གསལ་ཡིན་ན་རྒྱ་སྒོར་ཁྲི་ ༡ ནས་འབུམ་ ༡ བར་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་བསྒྲགས་འདུག [caption id="attachment_220356"་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།
Foreign ministers of 2nd China plus Central Asia meeting at Xi’an, Shaanxi Province, May 12, 2021. Photo: Chinese Foreign Ministry

རྒྱ་ནག་གི་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་ཝང་དབྱི་ཟེར་བ་དེ་རྒྱ་ནག་དང་ཨེ་ཤ་ཡ་དབུས་མའི་རྒྱལ་ཁབ་ལྔའི་ལྷན་ཚོགས་(China+Central Asia)ཐེངས་གསུམ་པའི་ཐོག་མཉམ་ཞུགས་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་དེ་དག་ལ་སྔར་ལྷག་གི་ཕྱི་འབྲེལ་འཛུགས་པའི་གྲོས་མོལ་བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

ཁ་སང་ཕྱི་དྲོར་སི་ཁྲོན་གཡག་རྔ་གྲོང་ཁྱེར་ལུའུ་ཧྲན་རྫོང་དུ་ས་ཡོམ་རིམ་པ་ ༦ ཅན་ཞིག་བརྒྱབ་སྟེ་ཉུང་མཐར་མི་ ༤ རྐྱེན་འདས་དང་མི་གྲངས་ ༤༠ ལྷག་ལ་རྨས་སྐྱོན་ཕོག་ཡོད་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།
Chinese President Xi Jinping with Hong Kong Chief Executive-elect John Lee in Beijing. Photo: Handout

ཧོང་ཀོང་གི་བདམས་ཐོན་སྤྱི་ཁྱབ་ཇོན་ལི་ལ་ཞི་ཅིང་ཕིན་གྱིས་ཐུག་འཕྲད་བྱས་ཏེ་རྒྱ་ནག་དབུས་གཞུང་ནས་ཇོན་ལིས་སྣེ་ཁྲིད་པའི་ཧོང་ཀོང་གི་སྲིད་གཞུང་གསར་པ་ལ་ཡིད་ཆེས་བརྟན་པོ་ཡོད་པ་མ་ཟད་ཧོང་ཀོང་ཡར་རྒྱས་ཀྱི་ཕྱོགས་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།
Photographs of prisoners from China’s Uyghur detention camps found in “Xinjiang Police Files”. Photo Source: BBC

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༧ ནས་ཤར་ཊུར་ཀི་སི་ཐན་གྱི་ས་ཁུལ་ཞིག་ཏུ་ཁ་ཆེའི་ཆོས་པ་ཁྲི་ ༢ ལྷག་བཙོན་འཇུག་བཀག་སྐྱིལ་བྱས་པའི་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་དྲག་གནོན་གྱི་གསང་བའི་ཡིག་ཆ་ཕོན་ཆེན་ཞིག་ཕྱིར་གྱར་ཡོད་ཀྱང་རྒྱ་ནག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།
Zhao Lijian, the Chinese Foreign Ministry spokesperson at a press conference

རྒྱ་ནག་ཕྱི་སྲིད་ལྷན་ཁང་གི་མགྲིན་ཚབ་པས་ཨ་རིའི་གཞུང་ནས་བོད་དོན་དམིགས་བསལ་འབྲེལ་མཐུད་པ་ཟེར་བ་ཞིག་བསྐོས་ཏེ་རྒྱ་ནག་གི་ནང་སྲིད་ལ་ཐེ་བྱུས་བྱེད་བཞིན་པར་རྒྱ་ནག་ཕྱོགས་ནས་མཐའ་གཅིག་ཏུ་ངོ་རྒོལ་དང་ངོས་ལེན་ནམ་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

སྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས།

ཁྱབ་བསྒྲགས།

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist