རྒྱ་ནག

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཆབ་སྲིད་དང་དཔལ་འབྱོར་ཐོག་ཤུགས་རྐྱེན་ཆེ་བའི་དམར་ཤོག་དྲུང་ཟུར་གཅིག་ལ་ཚེ་བཙོན་དང་གཞན་དེར་སྲོག་ཁྲིམས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་འདུག ་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

འདི་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཙམ་ནས་བཟུང་འཛམ་གླིང་ནང་མིང་དུ་གྲགས་པའི་རྒྱ་ནག་གི་ཕྱུག་བདག་ཆེན་མོ་མ་ཡོན་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་ཡོད་པ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་མ་ཡོན་གྱི་སྐོར་ལ་གསལ་བཤད་གང་ཡང་བྱས་མེད་པ་རེད། ་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཨ་ལེ་བྷ་བྷ་བཟོ་ཚོང་ཁང་གཙོས་པའི་རྒྱ་ནག་ནང་ཤུགས་རྐྱེན་ཆེ་བའི་ཚོང་ལས་སྡེ་ཁག་གི་བྱེད་སྒོ་རིགས་ལ་ཚོད་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་འདི་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༦ ནས་ ༩ བར་རྒྱ་ནག་ཀྲའེ་ཅང་ཞིང་ཆེན་ནང་ཡེ་ཤུ་ཆོས་ལུགས་ཀྱི་ཆོས་དཔོན་དང་ཆོས་བྱེད་པ་ ༧༦ ལ་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

རྒྱ་ནག་ཧུ་པེ་ཞིང་ཆེན་ནད་རིགས་སྟངས་འཛིན་དང་སྔོན་འགོག་ཁང་གི་གསང་བའི་ཡིག་ཆ་ཕྱིར་གྱར་བའི་ནང་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཏོག་དབྱིབས་ནད་པ་དང་འདས་པོའི་གྲངས་འབོར་རྫུན་མ་བཟོས་ཡོད་པ་མ་ཟད་ཏོག་དབྱིབས་ནད་རྟགས་ངོས་མ་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་འགོས་ཁྱབ་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱེད་མཁན་སྤྱི་དམངས་གསར་འགོད་པ་ལྕམ་ཀྲང་ཀྲན་ལགས་ལ་ལོ་བཞི་ནས་ལྔ་བར་གྱི་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་འདུག དེ་རིང་ཕྱི་ཚེས་ ༡༧ ཉིན་བྷི་བྷི་སི་སོགས་རྒྱལ་སྤྱིའི་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཧོང་ཀོང་གི་ཕྱེད་རང་སྐྱོང་ལྟ་བུའི་བཅའ་ཁྲིམས་དང་རྩ་ཁྲིམས་གཉིས་ལ་འགྱུར་བ་བཏང་སྟེ་རྒྱ་ནག་ཆེས་མཐའ་མཇུག་གི་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་རང་དབང་དང་དམངས་གཙོ་འཕྲོག་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

རྒྱ་ནག་གི་མ་འོངས་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་འགྲིབ་ཀྱི་གཞི་རྩར་གྱུར་བའི་མི་འབོར་ཞིབ་བཤེར་ཐེངས་བདུན་པ་མགོ་འཛུགས་བྱས་ཟིན་ཡོད་པ་དང་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ ལོའི་ཟླ་ ༤ པ་ནས་བཟུང་མི་འབོར་ཞིབ་བཤེར་གྲངས་ཐོ་ཡོངས་བསྒྲགས་བྱ་འཆར་ཡོད་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

སྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས།

ཁྱབ་བསྒྲགས།

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist