རྒྱ་ནག

པེ་ཅིན་ཨོ་ལིམ་པིག་མཛད་སྒོ་འཚོགས་སའི་བྱེའུ་ཚང་ཞེས་པའི་ལུས་རྩལ་ར་བ་བཟོ་ འགོད་བྱེད་མཁན་གྱིས་རྒྱ་ང་གཞུང་ནི་ཉེན་རྟོག་པའི་སྲིད་གཞུང་ཞིག་ཏུ་གྱུར་ འདུག་ལ། ཁོང་ཚོས་དབང་ཤུགས་ལ་བརྟེན་ནས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་དང་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

ད་ཆར་རྒྱ་ནག་གིས་དྲ་ཚིགས་ཁག་ཅིག་སྒོ་ཕྱེ་རུ་བཅུག་པ་དེ་པེ་ཅིན་གཅིག་པུ་ཡིན་མིན་དང་། བོད་དང་རྒྱ་ནག་གི་ཞིང་ཆེན་གཞན་པ་ཚང་མའི་ནང་སྒོ་ཕྱེ་ཡོད་མེད་གསལ་ཁ་བཏོད་མི་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

ཨོ་ལིམ་པིག་འཚོགས་རྒྱུར་བདུན་ཕྲག་གཅིག་ལྷག་ལས་མེད་པའི་སྐབས་འདིར། པེ་ཅིན་གྱི་གནམ་སྡེ་སྒོ་མོ་ཆེ་ནས་ཡར་བལྟས་ན་གནམ་སྔོན་པོ་མཐོང་རྒྱུ་མི་འདུག་ ལ། འདིས་ལུས་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་སྐབས་པེ་ཅིན་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་མཁའ་དབུགས་ཀྱི་སྙིགས་རོ་ དེ་མུ་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

ཨོ་ལིམ་པིག་རྩེད་འགྲན་གྱི་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོ་འཚོགས་རྒྱུར་བདུན་ཕྲག་གཉིས་ལས་ལྷག་མེད་པའི་སྐབས་འདིར། རྒྱ་ནག་མི་དམངས་ཀྱིས་སྲིད་གཞུང་གི་བརྡབ་གསིག་མ་ཐེག་པར་ཁོང་ཚོར་ཨོ་རྩེད་མི་དགོས་རང་དབང་དགོས་ཞེས་འུ་ཐུག་པའི་འཁུན་སྒྲ་སྒྲོག་མགོ་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

བོད་ཀྱི་བུད་མེད་རྩོམ་པ་པོ་འོད་ཟེར་གྱིས་ལོ་ངོ་གསུམ་གྱི་རིང་ཁོང་མོ་ཕྱིར་ སྐྱོད་བྱེད་ཆོག་པར་རྒྱ་གཞུང་ལ་རེ་ཞུ་ཡི་གེ་ཕུལ་ཡང༌། ད་བར་ཐོངས་མཆན་ལག་འཁྱེར་མ་རག་སྟབས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཁྲིམས་གཏུགས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ འདུག འདི་ནི་བོད་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

༢༠༠༨ ལོའི་ཕྱི་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་བརྒྱད་ལ་སྒུག་པའི་རྒྱང་བསྐྱོད་རིང་མོ་དེ་ཕལ་ཆེར་ རྫོགས་ལ་ཉེ། ཨོ་ལིམ་པིག་རྩེད་འགྲན་གྱི་མཛད་སྒོ་ཚུགས་རྒྱུར་ཟླ་བ་ཧྲིལ་བོ་གཅིག་ཀྱང་མེད། ད་ནི་ཁོང་ཚོའི་རླབས་ཆེ་བའི་ངོམ་སྟོན་གྱི་སྔ་ནུབ་དེར་ང་ཚོས་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

མང་གཙོ་ཟེར་བ་ནི་ཟིང་འཁྲུག་མིན། དེ་ལས་ལྡོག་སྟེ། ཕྱོགས་སྡོམ་བྱས་པ་ལྟར་ན་འཛམ་གླིང་སྟེང་གི་དཔལ་འབྱོར་དར་ཞིང་ཞི་བདེ་ཡུན་གནས་ ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་མང་ཆེ་བ་ནི་མང་གཙོ་རྒྱལ་ཁབ་ཡིན་ལ། དཔལ་འབྱོར་སྐྱོ་ཞིང་ཟིང་འཁྲུག་རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

རྒྱལ་ཁབ་གང་ཞིག་ཡིན་རུང་ཐོག་མར་མི་དམངས་ཀྱིས་གྲུབ་པ་དང༌། མི་དམངས་མེད་ཚེ་རྒྱལ་ཁབ་ཞིག་ཇི་ལྟར་འགྲུབ་བམ། དེ་ལྟར་ན་བདག་དབང་དེ་མི་དམངས་ཀྱི་ལག་ཏུ་ཡོད་ལ། གལ་སྲིད་མི་དམངས་ལ་དབང་ཆ་མེད་ན་བདག་དབང་དེ་གང་དུ་ཡོད་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

སྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས།

ཁྱབ་བསྒྲགས།

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist