བོད་པ་ནས་ནང་པར་གྱུར་བ།

མི་ནག་ཚང་ལུང་རིགས་རྒྱལ།

རྒྱ་ནག་གིས་བོད་པ་རྣམས་ནི་དྲག་སྤྱོད་པ་དང་འཇིགས་སྐུལ་རིང་ལུགས་པ་ཡིན་ལ། བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུའི་ལྷན་ཚོགས་ནི་བྷིན་ལ་ཌིན་དང་ཊ་ལི་བྷན་ཚོགས་པ་དང་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་ཚུལ་བཤད། སྐད་ཆ་འདི་ཐོས་མ་ཐག་ངྷ་སའི་བོད་པ་ཚོས་ཧབ་དགོད་བྱེད་ཀྱིན། ང་ཚོ་ནང་པ་ཡིན་ཟེར།

་་་