བོད་ཀྱི་དུས་བབ།

བོད་ཀྱི་དུས་བབ།

ཧིན་བོད་མཛའ་འབྲེལ་ཚོགས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེས་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་བར་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༦༢ ལོར་དམག་འཁྲུག་བྱུང་ནས་ལོ་ངོ་ ༥༩ འཁོར་བར་རྗེས་དྲན་ཞུས་ཏེ་ད་ལྟའི་རྒྱ་གར་ནི་དེ་སྔོན་གྱི་རྒྱ་གར་མིན་པས་ས་མཚམས་ཁག་ལ་བཙན་འཛུལ་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།
PM Narendra Modi to attend Abhidhamma Day programme at U.P.

རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་མུ་དྷི་མཆོག་གིས་གནས་ཆེན་རྩྭ་མཆོག་གྲོང་དུ་རྒྱལ་སྤྱིའི་གནམ་ཐང་ཞིག་དབུ་འབྱེད་གནང་སྟེ་འཛམ་གླིང་གི་ནང་པ་ཚོར་གནས་མཇལ་སྟབས་བདེ་ཡོང་ཆེད་ནང་པའི་གནས་ཆེན་རྣམས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་ནི་རྒྱ་གར་དབུས་སའི་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།
མཛོད་དགེ་སོག་ཚང་དགོན།

བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་གྲྭ་དགེ་འདུན་གྲགས་པ་ལགས་ཀློད་གྲོལ་བཏང་ཡོད་ཀྱང་། སྐུ་གཟུགས་གནས་སྟངས་བདེ་ཐང་མིན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཁྲི་ཏུན་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སྨན་ཁང་ཞིག་ཏུ་སྨན་བཅོས་བྱེད་བཞིན་ཡོད་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

བོད་ཀྱི་སྙིང་ནད་ཚོགས་པས་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ལུགས་བསམ་གཞིས་ཆགས་ནང་ཉིན་གྲངས་ ༣ རིང་སྙིང་ནད་གཙོ་བོར་གྱུར་བའི་ཕོ་བ་དང་གཅིན་སྙིའི་ནད་སོགས་ནད་རིགས་འདྲ་མིན་ལ་རིན་མེད་ཐོག་བརྟག་དཔྱད་གནང་གི་ཡོད་པ་མ་ཟད་ནད་མནར་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།
Representational Image of His Holiness the Dalai Lama expresses sympathy for the People of Uttarakhand.

དེ་རིང་༧གོང་ས་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་འདས་པའི་ཉིན་ཤས་རིང་རྒྱ་གར་གྱི་བྱང་ཕྱོགས་མངའ་སྡེ་ཨུ་ཏར་ཁན་ཌིའི་ནང་ཆར་བ་ཤུགས་ཆེར་བབས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཆུ་ལོག་རྒྱུག་ཏེ་མི་རྒྱུ་གཉིས་ལ་གནོད་འཚེ་ཚབས་ཆེན་ཕོག་པར་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།
Sikyong Penpa Tsering interacting with the Tibetan public at Tashiling Tibetan settlement in Sonada, near Darjeeling on 19 October 2021. Photo: tibet.net

ཁ་སང་ཕྱི་ཚེས་ ༡༩ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་སྡེ་ནུབ་བྷེང་གྷལ་གྱི་བྷག་ཌོ་ར་གནམ་ཐང་དུ་བདེ་འབྱོར་བྱུང་སྟེ་ཉིན་གྲངས་ ༩ ཙམ་རིང་ཀ་རྡོར་སྒང་གསུམ་གྱིས་མཚོན་པའི་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།
There are people of the same tribes living on both sides of the LAC (File Photo)

རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་མཐའ་མཚམས་ཀྱི་དམག་མི་དང་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་རྣམས་ལ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལོ་རྒྱུས་དང་བཅས་པའི་བསླབ་གཞི་སློབ་ཁྲིད་ཀྱིས། ཧིན་བོད་ས་མཚམས་ཀྱི་གནད་དོན་ཁག་ལ་སྔར་ལྷག་དོ་སྣང་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།
Firefighters and medical workers walk past a damaged residential building following a fire in Kaohsiung [Woo Swee Kay/Reuters]
Published On

ཉིན་ཤས་གོང་ཐའེ་ཝན་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་ཤོས་གཉིས་པ་ཀའོ་ཞོང་ (Kaohsiung) དུ་མེ་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་བྱུང་སྟེ་མི་གྲངས་ ༤༦ རྐྱེན་འདས་དང་མི་ ༤༡ ལ་རྨས་སྐྱོན་ཕོག་པའི་སྐྱོན་ཆག་བྱུང་བར་བརྟེན། དེ་རིང་ཐའེ་ཝན་ནང་གནས་བཞུགས་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་བརྒྱུད་ནང་བསྟན་ཞིབ་་་

ཇེ་མང་ཀློགས།

ཕུལ་བྱུང་ཟིན་བྲིས་པ།

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist